Ważne tematy

Radny Konrad Kitka przypomina Wójtowi Ryszardowi Gliwińskiemu o jego ustawowych obowiązkach [ VIDEO ]

Radny Konrad Kitka przypomina Wójtowi Ryszardowi Gliwińskiemu o jego ustawowych obowiązkach [ VIDEO ]

W czerwcu br. w trakcie obrad Komisji Rewizyjnej radny Konrad Kitka zwrócił się do wójta Ryszarda Gliwińskiego z wnioskiem o udzielenie informacji o treści: ” którym sołectwom na podstawie decyzji z 2015 roku zmniejszono możliwość dojazdu autobusów czy korzystania z transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę o ile jest to możliwe i odpowiedź w dogodnym terminie? […]

W Gminie Zamość NIE dla zniżek w opłacie śmieciowej dla posiadaczy kompostowników. W Józefowie radni zmienili sposób naliczania opłat śmieciowych i będą zniżki dla mieszkańców

W Gminie Zamość NIE dla zniżek w opłacie śmieciowej dla posiadaczy kompostowników. W Józefowie radni zmienili sposób naliczania opłat śmieciowych i będą zniżki dla mieszkańców

  Nowe rozwiązania wprowadza ustawa z 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy obowiązują już od 06 września 2019 roku. Nowela przewiduje, że opłaty śmieciowe będą niższe dla mieszkańców, którzy mają przydomowe kompostowniki, w których zagospodarowują wytwarzane odpady. Teraz gminy za odbiór bioodpadów […]

Dzisiaj sesja Rady Gminy Zamość. Skrywane w tajemnicy przed mieszkańcami projekty uchwał  tzw. ” podatkowych”

Dzisiaj sesja Rady Gminy Zamość. Skrywane w tajemnicy przed mieszkańcami projekty uchwał tzw. ” podatkowych”

W dniu dzisiejszym o godz. 15.30 w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Zamość. Na niej gorący temat podwyżek za śmieci. Dyskusja na jego temat potrwa pewnie niekrótko, a wynik głosowania nie jest przesądzony. Pod głosowanie pójdą też projekty uchwał dotyczące podwyżki podatku od nieruchomości i gruntów, jak również zostawiające na tym samym […]

Fundusz Sołecki: burzliwy przebieg zebrania wiejskiego w Borowinie Sitanieckiej. Dlaczego wójt Ryszard Gliwiński unikał odpowiedzi na pytania?

Fundusz Sołecki: burzliwy przebieg zebrania wiejskiego w Borowinie Sitanieckiej. Dlaczego wójt Ryszard Gliwiński unikał odpowiedzi na pytania?

W dniu 27 wrzesnia 2019 roku odbyło się zebranie wiejskie w Borowinie Sitanieckiej. Zebranie miało na celu wybór wniosku do funduszu sołeckiego. W tym punkcie pojawiły się pierwsze pytania dotyczące zmiany miejsca przeznaczenia pod siłownię zewnętrzna. Pytajacy mieszkaniec nie otrzymał odpowiedzi. Drugie z trudnych pytań to pytanie dotyczące sołeckiego spotkania opłatkowego z grudnia 2018 roku. […]

Mieszkańcy Gminy Zamość w trosce  o własne bezpieczeństwo apelują w sprawie budowy chodników do Wójta Gminy Zamość oraz Starosty Powiatu Zamojskiego

Mieszkańcy Gminy Zamość w trosce o własne bezpieczeństwo apelują w sprawie budowy chodników do Wójta Gminy Zamość oraz Starosty Powiatu Zamojskiego

Mieszkańcy Gminy Zamość nie ustają w bojach o budowę chodników przy drogach powiatowych. Były petycje mieszkańców, były interpelacje radnego Rady Powiatu Zamojskiego Konrada Dziuby. Teraz jest apel mieszkańców do Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego i Starosty Powiatu Zamojskiego Stanisława Grześko. Apel został odczytany podczas ostatniej IX sesji Rady Gminy Zamość przez Ryszarda Puchacz a następnie […]

Znakomite poparcie radnych Rady Gminy Zamość dla Wójta Ryszarda Gliwińskiego. Genialna jednomyślność radnych PiS-u i radnych z Komitetu Wyborczego Ryszarda Gliwińskiego.

Znakomite poparcie radnych Rady Gminy Zamość dla Wójta Ryszarda Gliwińskiego. Genialna jednomyślność radnych PiS-u i radnych z Komitetu Wyborczego Ryszarda Gliwińskiego.

W dniu 29 czerwca 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbyła się IX zwyczajna sesja Rady Gminy Zamość. Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za wykonany budżet 2018 roku. Radni Rady Gminy byli co do tego jednogłośni. Sesja miała miejsce w piątek 28 czerwca 2019 r. w świetlicy wiejskiej w […]

Czy Radni Rady Gminy Zamość utrudniają mieszkańcom możliwość występowania z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą?

Czy Radni Rady Gminy Zamość utrudniają mieszkańcom możliwość występowania z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą?

Wobec nowelizacji ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa, jakie weszły w życie w dniu 31 stycznia 2018 r., w polskim systemie prawnym zagwarantowane zostało prawo mieszkańcom jednostek samorządu terytorialnego do występowania z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą do organów stanowiących, czyli do rady gminy, powiatu i sejmiku województwa. Do tej pory także nie było przeciwwskazań, aby […]

Jawność w Starostwie Powiatu Zamojskiego – będzie udostępniony rejestr zawartych umów

Jawność w Starostwie Powiatu Zamojskiego – będzie udostępniony rejestr zawartych umów

Idea jawnego rejestru umów w BIP każdego podmiotu publicznego zyskuje kolejnych zwolenników. Na wniosek jednego z mieszkańców Gminy Zamość idea jawnego rejestru umów została pozytywnie przyjęta w Starostwie Powiatu Zamojskiego. Starosta Stanisław Grześko zaznacza, że Starostwo nie ma obowiązku udostępniania rejestru umów w BIP jednak przychylając się do cennych uwag zawartych we wniosku Starostwo Powiatowe […]

Mieszkaniec Gminy Zamość  jako jedyny z województwa lubelskiego zakwalifikował się do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Mieszkaniec Gminy Zamość jako jedyny z województwa lubelskiego zakwalifikował się do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Sieć Obywatelska Watchdog Polska, stowarzyszenie działające na rzecz prawa do informacji opublikowała listę osób, które zakwalifikowały się do Szkoły Inicjatyw Strażniczych. W wyniku analizy zgłoszeń oraz w oparciu o rozmowy telefoniczne z osobami wybranymi na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniach komisja zaprosiła do uczestnictwa w Szkole Inicjatyw Strażniczych 20 osób. Zainteresowanie kursem przerosło  najśmielsze oczekiwania […]

Radny Rady Gminy Zamość Krzysztof Ostasz otwarty na kontakt z wyborcami

Radny Rady Gminy Zamość Krzysztof Ostasz otwarty na kontakt z wyborcami

W dniu 28 lutego 2019 roku w trakcie sesji Rady Gminy Zamość radny Krzysztof Ostasz zgłosił wniosek o udostępnienie  na stronie Urzędu Gminy Zamość danych kontaktowych do radnych Rady Gminy Zamość. Radny chce aby wyborcy kontaktowali się z radnymi za pomocą poczty elektronicznej tzw.  e-maila. Zgłoszony przez radnego Krzysztofa Ostasza wniosek jest ważny ponieważ aby mieszkańcy […]

Radny Henryk Łukaszczuk będzie sprawował nadzór nad sołtysem Henrykiem Łukaszczukiem [ VIDEO ]

Radny Henryk Łukaszczuk będzie sprawował nadzór nad sołtysem Henrykiem Łukaszczukiem [ VIDEO ]

W dniu 07 lutego 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Sitańcu odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej dla sołectwa Sitaniec Wolica. Zgłoszony został jeden kandydat. Mieszkańcy zgłosili jako kandydata na sołtysa Henryka Łukaszczuka – dotychczasowego sołtysa i jednocześnie radnego Rady Gminy Zamość.  W wyniku tajnego głosowania zgłoszony kandydat uzyskał 29 głosów za jeden przeciw. […]

Czy radny w Gminie Zamość skontroluje sam siebie?

Czy radny w Gminie Zamość skontroluje sam siebie?

Jeden z mieszkańców przesłał do Rady Gminy Zamość pismo w którym apeluje do radnych, którzy pełnią jednocześnie funkcję sołtysa o powstrzymanie się od obejmowania stanowisk w jednostkach pomocniczych gminy.  Chodzi o to aby radny Rady Gminy nie pełnił jednocześnie funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej. Czy ten apel można łączyć z rozwiązaniem jaki przyjęła Rada […]

Nerwowa atmosfera podczas XLIX sesji Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

Nerwowa atmosfera podczas XLIX sesji Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

W dniu 04 października 2018 roku odbyła się XLIX zwyczajna sesja Rady Gminy Zamość. Jak już informowaliśmy podczas sesji doszło do skandalicznej wypowiedzi radnej Anny Skorupki i braku reakcji na takie zachowanie przez prowadzącego obrady radnego Kazimierz Skibę. Odebranie głosu mieszkańcowi w trakcie jego wypowiedzi oraz uwaga skierowana przez Konrada Dziubę – Inspektora d/s Komunalnych […]

”Słyszała, że dzwonią, ale nie wie, w którym kościele”

”Słyszała, że dzwonią, ale nie wie, w którym kościele”

W tym roku kolejny raz byliśmy na zebraniach wiejskich celem ich nagrania i udostępnienia na naszej stronie. Wiele się zmieniło ale ciągle są osoby, które zarzucają nam bezprawne działania w nagrywaniu ale nie potrafią podać podstawy prawnej. I tak jeden z uczestników zebrania wiejskiego w miejscowości Mokre pytał, dlaczego fotoreporter nie zapytał o zgodę na […]

Każdy zainteresowany będzie wiedział jak głosuje radny – nowelizacja Ustawy o samorządzie gminnym

Każdy zainteresowany będzie wiedział jak głosuje radny – nowelizacja Ustawy o samorządzie gminnym

Koniec z kombinowaniem przed wyborcami, koniec z „amnezją na zawołanie„! PiS wprowadził imienne rejestry głosowań. Mieszkańcy dowiedzą się, jak głosują ich radni. Do tej pory w radach gmin obowiązywała odpowiedzialność zbiorowa. 31 maja 2016 roku Rada Gminy Zamość „rozpatrywała” petycję złożoną w sprawie wprowadzenia do protokołu z posiedzeń Rady imiennych wyników głosowań, tj. zapisać, w […]

Top