Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Opinia prawna Radcy na miarę gminnych standardów [ V I D E O ]

W dniu 22 stycznia 2024 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość  z przodkiem obrad :

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z dni: 06.11.2023 r. i 14.11.2023 r.
4. Rozpatrzenie wniosku Mieszkańca Gminy Zamość (cytat): ,,o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego Panu Sylwestrowi Dobromilskiemu w związku z naruszeniem zakazu wymienionego w art. 24 d ustawy o samorządzie gminnym”.
5. Rozpatrzenie wniosku Mieszkańca Gminy Zamość (cytat): ,,o usankcjonowanie w Statucie Gminy Zamość zapisów w sprawie procedur udostępniania projektu protokołu z sesji Rady Gminy Zamość”.
6. Rozpatrzenie wniosku Mieszkańca Gminy Zamość (cytat): ,,o uporządkowanie stanu prawnego uchwały Nr XXXII/618/10 Rady Gminy Zamość z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zamość w części obejmującej rozdział III w § 5 i § 6”.
7. Rozpatrzenie skargą na Wójta Gminy Zamość dotyczącą nie zasięgnięcia opinii od właściwej miejscowo izby rolniczej w sprawie projektu uchwały dot. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
8. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2023 rok.
9. Opracowanie planu pracy Komisji na 2024 rok.
10. Inne sprawy.
11. Zakończenie obrad.

Przebieg posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji był bardzo dynamiczny. Zarządzono dwa głosowania w  sprawie wniosku zgłoszonego przez radnego K. Kitkę. Po pierwszym głosowaniu obecny na posiedzeniu wójt Ryszard Gliwiński stwierdził, że ” komisja powinna wniosek radnego rozpatrzeć pozytywnie”. Radna Anna Bartoń, radna Beata Wichorowska i radny Krzysztof Gromek jako radni i pracownicy podległych jednostek organizacyjnych UG Zamość zmienili zdanie i głosowali za wnioskiem. Zdania nie zmienił radny Wiesław Pośnik głosował przeciw. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wstrzymał się od głosu. Jednomyślność w podwójnym głosowaniu nie została zachowana.

Kolejnym zaskoczeniem dla uczestników posiedzenia była treść opinii prawnej przygotowana przez Radcę prawnego. Po odczytaniu opinii okazało się, że radca  powołał się na zapis z Statutu  Gminy Zamość uchylony uchwałą Rady Gminy Zamość w dniu 28 czerwca 2019 r. Uchwałę w której uchylono cytowany zapis statutu opiniował ten sam radca prawny, który powołał się na uchylony zapis.

Niepowodzeniem zakończyła się również debata nad wnioskiem w sprawie ” o uporządkowanie stanu prawnego uchwały Nr XXXII/618/10 Rady Gminy Zamość z dnia 08 marca 2010 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zamość w części obejmującej rozdział III w § 5 i § 6”

Z uwagi na mało czytelne zapisy w opinii prawnej radcy prawnego radni odłożyli procedowanie wniosku na następne posiedzenie.

Więcej bardzo ciekawych wątków z posiedzenia komisji w materiale filmowym :

Cz. I

 

Cz. II

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top