LXIV sesja Rady Gminy Zamość

Informujemy, że LXIV sesja Rady Gminy Zamość została zwołana na dzień 28 lutego 2024 r. (środa) o godz. 15:30 w świetlicy wiejskiej w Zawadzie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zamość w 2024 r.
8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zamość.
9. Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zamość.
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
11. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LIV/513/23Rady Gminy Zamość z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość.
12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Zamość.
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
14. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/176/20 Rady Gminy Zamość z dnia 24 kwietnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
15. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LV/515/23 Rady Gminy Zamość z dnia 31 maja 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Zamość.
17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Zamość.
18. Sprawozdanie opisowe z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Zamość w roku 2023.
19. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok.
20. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zamościu za 2023 rok.
21. Informacja z pracy wójta.
22. Interpelacje i zapytania radnych.
23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
24. Wnioski radnych.
25. Odpowiedzi na wnioski radnych.
26. Wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
27. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
Zakończenie sesji.

 

Źródło: UG Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top