Z Urzędu i Rady Gminy Zamość

Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Zamość i Gminy Stary Zamość

Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Zamość i Gminy Stary Zamość

W dniu 25 czerwca 2024 r. na boisku przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Bortatycze, odbyły się międzygminne zawody sportowo – pożarnicze dla jednostek OSP z Gminy Stary Zamość i Zamość. Gminę Stary Zamość na zawodach reprezentowało 10 drużyn męskich, z Gminy Zamość do sportowej rywalizacji przystąpiło 12 sekcji męskich i 2 sekcje kobiet. Zawody rozpoczęły […]

III sesja Rady Gminy Zamość

III sesja Rady Gminy Zamość

III sesja Rady Gminy Zamość odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 11.00 w świetlicy wiejskiej w Zawadzie. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy. 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 6. Projekt uchwały w […]

Zgłoszenie do udziału w debacie nad Raportem o Stanie Gminy Zamość za 2023 rok

Zgłoszenie do udziału w debacie nad Raportem o Stanie Gminy Zamość za 2023 rok

Zgodnie z art.28aa ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), Rada Gminy rozpatruje raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad […]

II sesja Rady Gminy Zamość

II sesja Rady Gminy Zamość

22 maja 2024 r. (środa), godz. 15.30, odbędzie się II sesja Rady Gminy Zamość w  świetlicy wiejskej w Zawadzie. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z LXV i I sesji Rady Gminy Zamość. 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Zamość za […]

Budowa drogi gminnej nr 110438L w m. Wólka Panieńska i Szopinek

Budowa drogi gminnej nr 110438L w m. Wólka Panieńska i Szopinek

W ramach danego zadania inwestycyjnego została wybudowana droga gminna o szerokości jezdni 5,0 m i długości 600 m oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Wzdłuż drogi wykonano obustronne pobocze gruntowe szerokości 0,75 m. W ramach odwodnienia drogi wybudowano sieć kanalizacji deszczowej wyposażonej w studzienki ściekowe oraz studnie chłonne. Przebudowane zostały istniejące i wybudowane nowe zjazdy […]

LXV sesja Rady Gminy Zamość

LXV sesja Rady Gminy Zamość

W dniu 03 kwietnia 2024 r. o godz. 14.00  odbędzie się LXV sesja Rady Gminy Zamość w świetlicy wiejskiej w Zawadzie.   Porządek obrad: Otwarcie sesji. Stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu. Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Projekt […]

Konferencja prasowa Komitetu Wyborczego Wyborców Ryszarda Gliwińskiego

Konferencja prasowa Komitetu Wyborczego Wyborców Ryszarda Gliwińskiego

W dniu dzisiejszym ( 19.03 ) w w Hotelu Artis odbyła się konferencja prasowa , na której Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Gliwińskiego przedstawił program wyborczy kandydata na urząd Wójta Gminy Zamość oraz kandydatów na radnych do Rady Gminy Zamość. Program wyborczy przedstawił kandydat na urząd Wójta Gminy Zamość Ryszard Gliwiński. Materiał filmowy z konferencji prasowej […]

Bezpłatny transport osób niepełnosprawnych do i z lokalu wyborczego

Bezpłatny transport osób niepełnosprawnych do i z lokalu wyborczego

Na podstawie art. 37e Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2022 r, poz. 1277) wyborcom niepełnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, przysługuje prawo do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, […]

Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa na lata 2022-2027

Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa na lata 2022-2027

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa na lata 2022-2027 poddany został wstępnej weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. W wyniku uzyskanej opinii, do dokumentu Strategii wprowadzone zostały poprawki i modyfikacje. W związku z powyższym Prezydent Miasta Zamość, jako Lider Porozumienia międzygminnego określającego zasady współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji […]

LXIV sesja Rady Gminy Zamość

LXIV sesja Rady Gminy Zamość

Informujemy, że LXIV sesja Rady Gminy Zamość została zwołana na dzień 28 lutego 2024 r. (środa) o godz. 15:30 w świetlicy wiejskiej w Zawadzie. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu. 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian […]

Rozpoczyna się rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie

Rozpoczyna się rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie

W dniu 14 listopada 2023 r. Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński podpisał z Wojewodą Lubelskim umowę na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie (od km 1+975,00 do km 3+058,60 w m. Zawada)” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 4 823 […]

LXIII sesja Rady Gminy Zamość z udziałem Posła na Sejm RP Sławomira Ćwika, Starosty oraz radnej Rady Powiatu

LXIII sesja Rady Gminy Zamość z udziałem Posła na Sejm RP Sławomira Ćwika, Starosty oraz radnej Rady Powiatu

W dniu 31 stycznia 2024 r. odbyła się LXIII sesja Rady Gminy Zamość. W sesji uczestniczył Poseł na Sejm RP Sławomir Ćwik, który wyraził swoją opinię w zakresie ordynacji wyborczej, opinię w sprawie łączenia jednostek samorządów oraz udzielił odpowiedzi na pytania radnych i mieszkańca. Wójt Ryszard Gliwiński w trakcie sesji poinformował,  że będzie startował w […]

Konkurs „Nasz Sołtys 2024”

Konkurs „Nasz Sołtys 2024”

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu na najbardziej aktywnego lidera lokalnej społeczności w województwie lubelskim „Nasz Sołtys 2024” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Chcąc uhonorować wielki trud włożony w pracę na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich, budowanie innowacyjności i tworzenie perspektyw rozwoju dla regionu i społeczności lokalnych, a także zaangażowanie w ochronę i promocję […]

Top