Z Urzędu i Rady Gminy Zamość

”Ostatkowy pobór krwi” w Płoskiem

”Ostatkowy pobór krwi” w Płoskiem

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość organizuje 10 listopada (niedziela) Otwartą Akcję Poboru Krwi pod nazwą „OSTATKOWY POBÓR KRWI”, która odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Płoskiem (Płoskie 139A) od godz. 8:00 do 14:30. Biorąc udział w Akcji każdy dawca otrzyma: zestaw gadżetów, regeneracyjny posiłek, oraz weźmie udział w losowaniu atrakcyjnych nagród: KARNETY […]

„Kto za to zapłaci…”

„Kto za to zapłaci…”

  Szanowny Panie Wójcie, ponad dwa lata temu na łamach Biuletynu ukazał się Pański artykuł, pt. „Oświatowe rozważania”, w którym to pisał Pan, że reforma oświatowa dotknie nas wszystkich, i że wszyscy odczujemy jej skutki, cyt.: „To organy Gminy będą wprowadzać zmiany w zakresie szkół podstawowych i gimnazjalnych, a wszyscy mieszkańcy odczują ich skutki finansowe i […]

Starosta i Zarząd Powiatu nie chcą rozmawiać o wnioskach Mieszkańców Gminy Zamość

Starosta i Zarząd Powiatu nie chcą rozmawiać o wnioskach Mieszkańców Gminy Zamość

Zakończyła się kolejna tura zebrań wiejskich w 35 Sołectwach Gminy Zamość. Uczestniczący w nich Mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu środków Funduszu Sołeckiego 2020 roku. Wskazali także najważniejsze Ich zdaniem dla Sołectwa zadania inwestycyjne lat 2020-2023. Informacje o frekwencji oraz podjętych uchwałach prezentuję w zestawieniach na kolejnych stronach Biuletynu. Zachęcam do własnych analiz i wniosków, oraz podzielenia […]

Proszę o wyjaśnienie mieszkańcom sprawy przejęcia lotniska w Mokrem…

Proszę o wyjaśnienie mieszkańcom sprawy przejęcia lotniska w Mokrem…

Mieszkaniec pyta wójt Ryszard Gliwiński odpowiada. Proszę o wyjaśnienie mieszkańcom sprawy przejęcia lotniska w Mokrem przez Powiat Zamojski. Umowę podpisano w dniu wczorajszym, a do dzisiaj nie ma na stronie GZ żadnej informacji na ten temat. Uważam to za bardzo ważne wydarzenie i bardzo niekorzystne dla naszej gminy. I wygląda, że za aprobatą wójta, bo […]

Gmina Zamość: Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu

Gmina Zamość: Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu

W dniu 20 września 2019 roku Komisarz Wyborczy w Zamościu  wydał postanowienie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Zamość. 1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która: 1) jest obywatelem polskim; 2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat; 3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem […]

Uwaga: Brak przydatności wody do spożycia!!!

Uwaga: Brak przydatności wody do spożycia!!!

Uwaga: Brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z ujęcia wody Wólka Wieprzecka (dot. miejscowości: Wierzchowiny, Skaraszów, Wólka Wieprzecka, Wychody, Wieprzec, Kolonia Hubale, Zarzecze, Kosobudy w Gminie Zwierzyniec). Stwierdzono podwyższoną ilość bakterii coli. Woda nadaje się wyłącznie do celów sanitarnych. Trwają prace nad przywróceniem przydatności wody do spożycia. źródło: UG Zamość

Informacja Komisarza Wyborczego w Zamościu  o dodatkowych zgłoszeniach oraz o losowaniu składów komisji

Informacja Komisarza Wyborczego w Zamościu o dodatkowych zgłoszeniach oraz o losowaniu składów komisji

Komisarz Wyborczy w Zamościu informuje, że pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 18 września 2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Zamość do niżej wymienionych komisji wyborczych: – Nr 3, w liczbie 1, – Nr 7, w liczbie 2, – Nr 8, w liczbie 1, – Nr 11, w liczbie 1, – […]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

W dniu 30 lipca 2019 r odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad Przyjęcie protokołu. Pismo Starosty Zamojskiego z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie ponownego rozważenia udzielania Powiatowi dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3255L […]

„Czyste Powietrze” w Gminie Zamość

„Czyste Powietrze” w Gminie Zamość

Wójt Gminy Zamość podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (WFOŚiGW) w sprawie wsparcia działań w realizacji Programu „Czyste Powietrze” na obszarze Gminy Zamość. Zaangażowanie gmin w realizację programu jest dobrowolne i Gmina Zamość nie otrzymuje z tego tytułu żadnego wsparcia finansowego. Z uwagi na ważny interes społeczny i oczekiwania […]

Znakomite poparcie radnych Rady Gminy Zamość dla Wójta Ryszarda Gliwińskiego. Genialna jednomyślność radnych PiS-u i radnych z Komitetu Wyborczego Ryszarda Gliwińskiego.

Znakomite poparcie radnych Rady Gminy Zamość dla Wójta Ryszarda Gliwińskiego. Genialna jednomyślność radnych PiS-u i radnych z Komitetu Wyborczego Ryszarda Gliwińskiego.

W dniu 29 czerwca 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbyła się IX zwyczajna sesja Rady Gminy Zamość. Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za wykonany budżet 2018 roku. Radni Rady Gminy byli co do tego jednogłośni. Sesja miała miejsce w piątek 28 czerwca 2019 r. w świetlicy wiejskiej w […]

Radni w milczeniu odbyli posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej [ VIDEO ]

Radni w milczeniu odbyli posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej [ VIDEO ]

W dniu 17 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość. W posiedzeniu uczestniczyli wójt Ryszard Gliwiński, Przewodniczący Rady Gminy Zamość radny Wojciech Suchowicz oraz Konrad Dziuba z-ca dyrektora Wydziału Społeczno – Administracyjnego. Posiedzeniu przewodniczyła przewodnicząca komisji radna Anna Bartoń. W trakcie posiedzenia głos zabrał radny Krzysztof Ostasz. W trakcie […]

Przesunięcie terminu IX sesji Rady Gminy Zamość

Przesunięcie terminu IX sesji Rady Gminy Zamość

Przewodniczący Rady Gminy w dniu 24 czerwca 2019 roku poinformował o zmianie terminu sesji Rady Gminy Zamość. Zwołana na dzień 27 czerwca sesja Rady Gminy Zamość zostaje przesunięta na dzień 28 czerwca 2019 roku na godz. 16.30. Sesja odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Mokrem. Porządek obrad: Otwarcie sesji Stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie […]

Radni Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu dyscyplinują Starostę Powiatu Zamojskiego [ VIDEO ]

Radni Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu dyscyplinują Starostę Powiatu Zamojskiego [ VIDEO ]

W dniu 11 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość. Obradom przewodniczył radny Sylwester Dobromilski – przewodniczący Komisji. Przedmiotem obrad komisji był temat przebudowy dróg gminnych na lata 2020 – 2023. Komisja na wniosek radnego Tadeusza Kostrubca nie wyraziła zgody na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Szewnia – Wólka […]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość – pytania radnego Konrada Kitki w sprawie MZK [ VIDEO ]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość – pytania radnego Konrada Kitki w sprawie MZK [ VIDEO ]

W dniu 12 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość. Obradom przewodniczył radny Henryk Łukaszczuk – przewodniczący przedmiotowej komisji. W obradach uczestniczył Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński oraz Przewodniczący Rady Gminy Zamość radny Wojciech Suchowicz. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu. Przyjęcie porządku obrad. Kontrola i ocena realizacji […]

Jutro VIII sesja Rady Gminy Zamość

Jutro VIII sesja Rady Gminy Zamość

W dniu 30 maja 2019 roku odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Zamość. Radni pochylą się m.in nad projektami uchwał: uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zamość, uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok, uchwałą w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Radni będą debatować nad propozycja przyjęcia stanowiska […]

Top