Radni Rady Gminy Zamość uchwalili kolejny raz bubel prawny. RIO uznała, że uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w trakcie posiedzenia w dniu 19 października 2021 roku podjęło uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego w celu stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVI/320/21 Rady Gminy Zamość z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2022 r., z powodu naruszenia art. 5 ust. 9 ustawy ustawy z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.


Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie po zbadaniu – doręczonej
5 października 2021 r. – uchwały Rady Gminy Zamość, o której mowa w sentencji uznało, że
została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa.
Badaną uchwałą Rada Gminy Zamość postanowiła odrzucić podtrzymany przez sołtysa
wniosek sołectwa Płoskie w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2022 rok na
sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Wiejskiego
Domu Kultury z garażem dla OSP w m. Płoskie”.
Z uzasadnienia stanowiącego załącznik do uchwały wynika, że wniosek sołectwa Płoskie
uchwalony został przez Zebranie Wiejskie 12 września 2021 roku, a wydatki na przedsięwzięcie
miały wynieść 69.521,90 zł. Zostały one zaplanowane w wysokości, o której sołectwo zostało
poinformowane pismem z dnia 27 lipca 2021 r. o wysokości środków finansowych przypadających
na fundusz sołecki w 2022 roku dla sołectwa Płoskie. Analizując złożony wniosek Wójt stwierdził,
że „analizą Wójta powinna być objęta możliwość realizacji wniosku za kwotę określoną
w przywołanym wyżej piśmie z dnia 27 lipca 2021 roku – czyli 69.521,90 zł”. Mając to na uwadze
w dniu 13 września 2021 roku Wójt wystąpił z „zapytaniem szacunkowym” – prośbą
o sporządzenie oferty szacunkowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Wiejskiego Domu Kultury z garażem dla OSP
w m. Płoskie”. W odpowiedzi wpłynęły 4 oferty z cenami brutto: 123.000 zł, 110.700,00 zł,
104.550,00 zł i 43.550,00 zł. Trzy pierwsze zdaniem Wójta znacząco przewyższały kwotę środków
funduszu sołeckiego przewidzianą na realizację wnioskowanego zadania, a czwarta zdaniem Wójta

wydawała się być rażąco niską ceną w stosunku do pozostałych. Dlatego w podsumowaniu
odrzucenia wniosku sołectwa stwierdził, że „przeprowadzona analiza złożonego przez Sołtysa
wniosku nie daje gwarancji możliwości jego realizacji w ramach budżetu 2022 roku”. W oparciu
o powyższe, pismem z 17 września 2021 roku Wójt Gminy Zamość poinformował sołtysa sołectwa
Płoskie o odrzuceniu wniosku, z powodu niespełnienia warunków zawartych w art. 5 ust. 3 ustawy
o funduszu sołeckim.
Pismo doręczone zostało sołtysowi drogą elektroniczną 18 września br., który
z zachowaniem terminu określonego w art. 5 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim, podtrzymał
wniosek sołectwa Płoskie o przyznanie środków na wspomniany cel.
Rada Gminy Zamość na sesji 30 września 2021 r. rozpatrzyła podtrzymany przez sołtysa
wniosek sołectwa Płoskie i postanowiła o jego odrzuceniu.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej po analizie uchwały stwierdziło, że narusza ona
art. 5 ust. 9 ustawy o funduszu sołeckim. Zgodnie z tym przepisem w przypadku podtrzymania
wniosku przez sołtysa, rada gminy odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w art. 5
ust. 2-4 ustawy lub podtrzymany po terminie. Oznacza to, że dokonywana na tym etapie
procedowania nad wnioskiem ocena Rady, jak i poprzedzająca ją ocena Wójta, może dotyczyć
jedynie warunków formalnych. Jak wynika z uzasadnienia do uchwały Rada Gminy uznała,
podobnie jak Wójt, że wniosek sołectwa należy odrzucić z uwagi na niespełnienie warunku z art. 5
ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim. Zgodnie z tym przepisem wniosek powinien zawierać
wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków
określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji, o której mowa w art. 3 ust. 2, wraz
z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. W ocenie Kolegium RIO wniosek sołectwa wypełnia
jednak warunek wynikający z przytoczonego wyżej art. 5 ust. 3 ustawy. Określa on bowiem
przewidziane do realizacji przedsięwzięcie wraz ze wskazaniem jego kosztów oraz uzasadnieniem,
a przyjęte we wniosku koszty mieszczą się w ramach środków określonych dla danego sołectwa.
Zdaniem Kolegium ocena czy środki finansowe wskazane we wniosku pozwalają na realizację
przedsięwzięcia w danym roku budżetowym wykracza poza formalną ocenę wniosku, tym samym
podjęta przez Radę uchwała narusza art. 5 ust. 9 ustawy o funduszu sołeckim. Ocena ta, pomimo
powołania się na niespełnienie warunku określonego w art. 5 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim, ma
jednak charakter ogólnej oceny możliwości wykonania zadania za wskazaną kwotę, podczas gdy na
tym etapie dopuszczalna jest jedynie ocena poprawności formalnej wniosku w oparciu o art. 5
ust. 2 – 4 ustawy, co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych (wyrok
NSA w Warszawie z 27 listopada 2017 r. II GSK 2661/17, wyrok WSA w Łodzi z 21 marca 2018 r.
I SA/Łd 124/18). Weryfikacja merytoryczna wniosku sołectwa dokonywana jest przez radę przy
uchwalaniu budżetu. Odnosi się ona wyłącznie do spełniania wymogów z art. 2 ust. 6 i 7 ustawy.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie informuje, że w toku postępowania
nadzorczego Rada Gminy Zamość, w terminie do 29 października 2021 r., może złożyć na piśmie
stosowne wyjaśnienia, bądź dodatkowe informacje, mające istotne znaczenie dla sprawy, może też –
uznając przytoczone wyżej racje prawne – uchylić kwestionowaną uchwałę.

źródło: RIO Lublin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top