Regionalna Izba Obrachunkowa o porządkach i nieprawidłowościach w Urządzie Gminy Zamość

Czy dojdzie do publicznego wyjaśnienia nieprawidłowości ujawnionych przez RIO ale także nieprawidłowości, na które RIO nie zwracała uwagi podczas kontroli w Urzędzie Gminy Zamość?. W ostatnich latach w Urządzie Gminy Zamość przeprowadzono liczne kontrole m. in. przez Regionalną Izbę Obrachunkową, przez instytucję zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Zamościu oraz Kontrola Urzędu Marszałkowskiego. Żadna z w/w kontroli nie była przedmiotem obrad Rady Gminy. Czy tym razem będzie podobnie?. 

W okresie od 16 września do 03 listopada 2020 roku Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej gminy Zamość.

W zakresie niektórych nieprawidłowości o incydentalnym charakterze, co do którychw trakcie kontroli udzielono stosownego instruktarzu – nie formułowano wniosków pokontrolnych.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych, udokumentowanych w protokole kontroli podpisanym w dniu 17 listopada 2020 r. przekazano na ręce Wójta Ryszarda Gliwińskiego wystąpienie pokontrolne. Zespół Kontrolny Regionalnej Izby Obrachunkowej podczas kontroli stwierdzili następujące nieprawidłowości:

W zakraesie rachunkowości i sprawozdawczości:

 • Wykazanie na dzień 31.12.2019 r. – na koncie 240 JS ” Pozostałe rozrachunki – Sumy depozytowe – jednostka” ziezgodnego ze stanem faktycznym stanu zobowiązań i nieujawnienie tego faktu w trakcie inwentaryzacji.
 • Wykazanie w jednostkowym sprawozdaniu RB-N za 2019 r. niektórych należności w niewłaściwej pozycji.

1. W zakresie budżetu gminy tj. dochodów budżetowych

 • Przypadki niesprawdzenia/nieprawidłowego sprawdzenia informacji i deklaracji podatkowych, o czym świadczy:
 • opodatkowanie podatkiem nieruchomości gruntów niezgodnie z ewidencją gruntów i budynków
 • opodatkowanie podatkiem od środków transportowych pojazdów z zastosowaniem nieprawidłowej stawki lub za nieprawidłowy okres.

2. Niesystematyczne wystawianie tytułów wykonawczych posiadającym zaległości z tutułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Wskazanie w fakturze za najem innego terminu płatności niż wynikający z zawartej umowy.

4.Niepobieranie odsetek od nieterminowo wnoszonych należności z tytułu czynszu najmu i dzierżawy.

 

W zakrasie wydatków budżetowych:

1. Nieprawidłowe ustalanie okresów zatrudnienia uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę i do nagrody jubileuszowej, co skutkowało wypłaceniem dodatku wg zawyżonej stawki oraz wypłacenie nagród przed nabyciem i mimo nienabycia do nich prawa.

2. Wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za nieprawidłową liczbę godzin niewykorzystanego urlopu.

3. Zawarcie w dokumentacji postępowań na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz na przebudowę przepompowni sieci kanalizacji sanitarnej – różniących się informacji w zakresie fakultatywnych przesłanek wykluczenia z postępowania oraz warunków udziału w postępowaniu.

3. Żądanie od wykonawców dołączenia do oferty potwierdzającej za zgodność z orginałem kopii dokumentu gwarancji wniesienia wadium / oprócz jej orginału / oraz kopii polecenia przelewu w przypadku wadium wnoszenego w formie pieniężnej.

4. Wymaganie w postępowaniu na przebudowę przepompowni sieci kanalizacji sanitarnej zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności kierownika budowy.

5. Niezawarcie w ogłoszeniu o udzielenia zamówienia na przebudowę przepompowni sieci kanalizacji wszystkich wymaganych inforamacji.

 

W zakrasie gospodarki mieniem:

1.Nieprawidłowości przy sprzedaży nieruchomości gminnych, polegających na :

 • zamieszczeniu w ogłoszeniach o przetargu żądania od przystępujących do przetargu okazania komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium,
 • Niezawiadomieniu na piśmie osób ustalonych jako nabywcy nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży
 • niezamieszczeniu daty sporządzenia protokołu z przetargu

Zespół kontrolny poinformował wójta że jest zobowiązany zawiadomić Izbę o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania w terminie 30 dni od daty doręczenia wystąpienia.

Poinformowanie niezgodnie z prawdą, o wykonaniu wniosków pokontrolnych jest zagrożone sankcją określoną w art. 27 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

 

 

 

Komentarze do: “Regionalna Izba Obrachunkowa o porządkach i nieprawidłowościach w Urządzie Gminy Zamość

 1. baba ze wsi

  Skąd te nieprawidlowosci skoro tyle dyrektorów w gminie?
  Wójt znów po nocach będzie musiał wyjaśniać zamiast wieść spokojne życie rodzinne. A może to kontrolerzy się zawzięli i się czepiaja? Szukają dziury w całym tak jak niektórzy mieszkańcy.

  Reply
 2. Internauta

  Kontrole w UG Zamość to wina Polityków,Polskiego Parlamentu i Rządzących no może jeszcze mieszkańca, który ciagle też pyta i zadaje niewygodne pytania.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top