Ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Zamość

W dniu 30 grudnia 2020  roku odbędzie się sesja Rady Gminy Zamość. Rozpoczęcie sesji zostało zaplanowane na godz. 15.30. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.   Będzie to już ostatnia sesja w tym roku.  Głównym tematem obrad będzie budżet na 2021 rok. Jego projekt przedłożony został przez wójta  Ryszarda Gliwińskiego radnym Rady Gminy Zamość w listopadzie. W porządku obrad znalazł się także projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Radni kolejny raz pochylą się nad projektem uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zamość. Poprzednią uchwałę radni przyjęli w pośpiechu i bez głębszej analizy. Wojewoda Lubelski usterkował uchwałę, którą radni jednogłośnie przyjęli w dniu 30 października 2020 roku.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Wnioski radnych.
 8. Odpowiedzi na wnioski radnych.
 9. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
 10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2021-2023
 14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
 15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
  Narkomanii na rok 2021.
 16. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXIII/216/20 Rady Gminy Zamość z dnia
  30 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zamość.
 17. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zamość i jej jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
 18. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2027.
 19. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zamość na 2021 rok.
 20. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy.
 21. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy.
 22. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy za 2020 rok.
 23. Sprawozdanie z realizacji wniosków stałych Komisji Rady Gminy za 2020 rok.
 24. Informacja o zgłoszonych żądaniach odszkodowania za poniesioną szkodę lub wykupienia nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 25. Informacja o pracy wójta gminy
 26. Zakończenie sesji.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top