XXXVIII sesja Rady Gminy Zamość. Rozpatrzenie wniosku w sprawie podjęcia uchwały precyzującej długość wypowiedzi mieszkańców na sesji Rady Gminy Zamość do pięciu minut

30 października 2017 r.  o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Zamość. Radni będą pochylać się m.in. nad uchwałami – uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zamość , uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy, uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – ocena aktualności zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2020 w zakresie realizacji inwestycji.

Ważnym punktem sesji będzie też rozpatrzenie wniosku w sprawie podjęcia uchwały precyzującej długość wypowiedzi mieszkańców na sesji Rady Gminy Zamość do pięciu minut.

W BIP jeszcze nie zamieszczono projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Zamość.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Interpelacje radnych.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – ocena aktualności zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2020 w zakresie realizacji inwestycji.
8. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
9. Stawki podatków i opłat lokalnych.
10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Zawada położonej w Gminie Zamość.
11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych” i nadania jej statutu.
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Żdanów).
13. Informacja o przygotowaniu gminy do sezonu zimowego.
14. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby zobowiązane do ich złożenia.
15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
16. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zamość.
17. Rozpatrzenie wniosku w sprawie podjęcia uchwały precyzującej długość wypowiedzi mieszkańców na sesji Rady Gminy Zamość do pięciu minut.
18. Informacja o pracy wójta.
19. Odpowiedzi na interpelacje.
20. Wnioski i zapytania radnych.
21. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
22. Zakończenie sesji.

Źródło: UG Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top