LIII sesja Rady Gminy Zamość

W dniu 29 marca 2023 r. o godz. 15.30 w świetlicy wiejskiej w Zawadzie odbędzie się LIII sesja Rady Gminy Zamość.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Zamość przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Zamość.
8. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Zamość programu pn. „Gminny Bon Żłobkowy”.
9. Sprawozdanie z realizacji zadań Funduszu Sołeckiego 2022 roku.
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie gminy (Białobrzegi).
11. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Zamość.
12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie za 2022 rok.
13. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok.
14. Informacja z pracy Wójta.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17. Wnioski radnych.
18. Odpowiedzi na wnioski radnych.
19. Wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
20. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
21. Zakończenie sesji.

źródło: UG Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top