XXXIX sesja Rady Gminy Zamość. Dla mieszkańców podwyżki cen, dla radnych – podwyżki diet?

XXXIX sesja Rady Gminy Zamość odbędzie się w dniu 30 grudnia 2021 roku o godz. 15.30 w trybie zdalnym. Natomiast obrady będą prowadzone ze Świetlicy wiejskiej w Mokrem. Będzie to sesja budżetowa w trakcie której radni pochylą się nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zamość na 2022 rok.

Radni w wrześniu przyklepali większe podatki od nieruchomości na terenie Gminy Zamość. Na najbliższej sesji radni pochylą się nad projektem uchwały w sprawie podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Jeżeli radni przegłosują proponowany projekt uchwały to od lutego 2022 roku mieszkańcy będą płacić więcej za odbiór komunalnych.

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty – Plik źródłowy

Więcej też chcą dla siebie sami radni. Do Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, która przygotowała projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad, na jakim radnym gminy przysługują diety oraz do samej Rady Gminy nie został złożony wniosek o podwyżki diet radnych. Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy skierowała po raz pierwszy projekt uchwały w tej sprawie na sesję w dniu 06 grudnia 2021 roku. Projekt został zdjęty z porządku obrad w ostatniej chwili po wniosku mieszkańca. Bez zmian projekt uchwały ponownie powróci pod obrady w dniu 30 grudnia 2021 roku. Radni uznali, że diety należą się im w całości w przypadku nieobecności na sesji lub komisji w danym miesiącu.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad, na jakim radnym gminy przysługują diety  – Plik źródłowy

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
8. Projekt w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.
9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
10. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
11. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
12. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę nr XXIII/229/12 Rady Gminy Zamość z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu Świetlicy Wiejskiej”.
13. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad, na jakim radnym gminy przysługują diety
14. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Komisji stałej Rady Gminy.
15. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr XII/86/15 Rady Gminy Zamość z dnia 2 września 2015 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem” i nadania jej statutu.
16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Zamość dotyczącego ujęcia w ujęcie w projekcie budżetu na 2022 rok zadania pod nazwą zakup metalowych pojemników w kształcie serca na plastikowe nakrętki lub zakup materiałów na pojemniki w kształcie serca i wykonanie ich przez GZOK Gminy Zamość.
17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponowionego wniosku mieszkańca Gminy Zamość dotyczącego przeprowadzenia kontroli dokumentacji złożonego wniosku na przebudowę drogi gminnej nr 112221L Sitaniec – Sitaniec Wolica w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie spełnionych kryteriów kwalifikacyjnych oraz ustalenia, czy wniosek spełnia wymogi formalne.
18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Zamość dotyczącego ujęcia w projekcie budżetu na 2022 rok zadania o nazwie: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej numer 110402L wraz z budową chodnika w miejscowości Borowina Sitaniecka Rada Gminy.
19. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Zamość dotyczącego ujęcia w planie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość na 2022 rok jedenastu zagadnień kontrolnych.
20. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2029.
21. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zamość na 2022 rok.
22. Informacja o pracy Wójta
23. Interpelacje i zapytania radnych.
24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
25. Wnioski radnych.
26. Odpowiedzi na wnioski radnych.
27. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
28. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
29. Zakończenie sesji.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top