XXXII sesja Rady Gminy Zamość. Czy radni wybiorą wiceprzewodniczącego ?

W dniu 30 czerwca 2021 roku o godz. 15.30 w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Zamość. Radni po raz kolejny  będą wybierać wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zamość.

Radni pochylą się również nad kilkoma projektami uchwał m. in.  uchwałą w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu, uchwałą w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Zamość, uchwałą w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zamość do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu jej konsultacji, uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z XXX i XXXI sesji Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wnioski radnych.
8. Odpowiedzi na wnioski radnych.
9. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
a) Zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
b) Prezentacja kandydatów,
a) Przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego w przedmiocie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
c) Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu.
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
12. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
13. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zamość
w roku szkolnym 2021/2022.
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb Zawada)
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie gminy (obręb Zawada).
16. Projekt uchwały uchylający uchwałę nr VI/54/19 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (obręb Mokre).
18. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych i wycinkowych drzew tworzących aleję zabytkową w Zawadzie.
19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zamość do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu jej konsultacji.
20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminą Zamość od Gminy Nielisz częściowej realizacji zadań
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Zamość a Miastem Zamość powierzających sobie częściową realizację zadań oraz przyjmujących prawa i obowiązki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.
22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przyjęcia przez Gminę Zamość od Gminy Szczebrzeszyn częściowej realizacji zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
23. Projekt uchwały w sprawie obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Zamość służebnościami przesyłu.
24. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Zamość.
25. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Zamość.
26. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
27. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
28. Informacja o pracy Wójta.
29. Zakończenie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top