XXVI sesja Rady Gminy Zamość

XXVI sesja Rady Gminy Zamość odbędzie dnia 28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godzinie 15.30. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad sesji Rady Gminy znajduje się poniżej. Jest w nim ujęty punkt „Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość i zaproszonych gości”. Biorąc pod uwagę wyjątkowy tryb obrad sesji Rady Gminy, proszę wnioski i zapytania przesyłać pocztą elektroniczną na adres wojt@zamosc.org.pl przed obradami sesji – najpóźniej w dniu 26 stycznia 2021 r. do godz. 12:00. Zostaną one odczytane w trakcie jej obrad i będą na nie udzielone odpowiedzi.

Mieszkańcy mogą również uczestniczyć w sesji w sposób zdalny po uprzednim uzyskaniu danych do logowania. Aby uzyskać dane nalezy zwrócić się do Przewodniczącego Rady Gminy Zamość z wnioskiem o udostępnienie danych do logowania na platformie za pośrednictwem, której radni prowadzą zdalne obrady.

Przykładowy wzór wniosku do Przewodniczącego Rady Gminy:

WNIOSEK

Przewodniczący Rady Gminy Zamość

Pan Wojciech Suchowicz

Zwracam się z wnioskiem o umożliwienie mi czynnego udziału w
 zdalnej sesji Rady Gminy Zamość, która odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 roku.

Wnioskuję o udostępnienie danych do logowania w systemie przez który odbędzie się XXVI sesja 

Rady Gminy Zamość.

Podstawa prawna – art. 61 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP), a także z art. 11b ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506 ze zm., dalej jako: USG).

Podpis wnioskodawcy

Wniosek mailem nalezy przesłać na adres wsuchowicz@zamosc.org.pl

W trakcie obrad radni pochylą się nad projektami uchwał w m. in.  sprawie:

  1. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  2. Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
  3. Regulaminów korzystania z gminnych placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych oraz miejsc rekreacji będących własnością Gminy Zamość.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok to przeznaczenie środków w kwocie 100 tys. zł na zakup laptopów dla Rady Gminy Zamość oraz gminnej administracji.  40 tys. zł przeznaczono na projekt budowy drogi wizerunkowej w miejscowości Zawada.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wnioski radnych.
8. Odpowiedzi na wnioski radnych.
9. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
12. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Dla Gminy Zamość na lata 2021 – 2026.
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb Szopinek).
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb Białowola).
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb Zarzecze).
17. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
18. Projekt uchwały w sprawie regulaminów korzystania z gminnych placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych oraz miejsc rekreacji będących własnością Gminy Zamość.
19. Informacja o pracy wójta gminy.
20. Zakończenie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top