XLVI sesja Rady Gminy Zamość

Informujemy, że XLVI sesja Rady Gminy Zamość odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2022 r. (czwartek) o godz.15.30 w świetlicy wiejskiej w Mokrem.

Porządek obrad:
1) Otwarcie sesji.
2) Stwierdzenie quorum.
3) Przyjęcie porządku obrad.
4) Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy.
5) Projekt uchwały w spawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Szopinek – etap II w Gminie Zamość.
6) Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
7) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
8) Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zamość na dofinansowanie poniesionych kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz wodociągowych na terenie Gminy Zamość.
9) Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.
10) Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zamość, w roku szkolnym 2022/2023.
11) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
12) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie gminy (obręb Siedliska).
13) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb Zarzecze).
14) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie gminy (obręb Sitaniec Błonie).
15) Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego przy realizacji zadania polegającego na wykonaniu przeglądu obszaru i granicy aglomeracji Zamość
16) Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
17) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
18) Projekty uchwał w sprawie nadania honorowych tytułów „Zasłużony dla Gminy Zamość” i „Za wkład w rozwój samorządu Gminy Zamość”.
19) Informacja o pracy Wójta Gminy.
20) Interpelacje i zapytania radnych.
21) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
22) Wnioski radnych.
23) Odpowiedzi na wnioski radnych.
24) Wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
25) Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
26) Zakończenie sesji.

źródło: UG Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top