LI sesja Rady Gminy Zamość. Radni ponownie będą procedować usterkowaną uchwałę

Informujemy, że LI sesja Rady Gminy Zamość odbędzie się 26 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 15:30 w świetlicy wiejskiej w Zawadzie.

Radni ponownie pochylą się nad projektem uchwały  w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Zamość z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego na rok 2023.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zamość to jeden z punktów porządku obrad.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Wólka Panieńska).
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Szopinek).
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Płoskie).
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie gminy (Hubale).
11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XLIX/462/22 Rady Gminy Zamość z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Zamość z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego na rok 2023.
12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
13. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr II/15/18 Rady Gminy Zamość z dnia 29 listopada 2018r., w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.
14. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr II/14/18 Rady Gminy Zamość z dnia 29 listopada 2018 roku sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
15. Projekt uchwały w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb gminy w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2023 rok.
16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zamość.
17. Projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość.
18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Zamość.
19. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy Zamość.
20. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy za 2022 rok.
21. Informacja z pracy Wójta.
22. Interpelacje i zapytania radnych.
23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
24. Wnioski radnych.
25. Odpowiedzi na wnioski radnych.
26. Wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
27. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
28. Zakończenie sesji.

źródło: UG Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top