Wojewoda lubelski unieważnił kolejną uchwałę Rady Gminy Zamość

Wojewoda lubelski w dniu 23 lutego 2021 roku wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzając nieważność uchwały Rady Gminy Zamość z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminów korzystania z gminnych placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych oraz miejsc rekreacji będących własnością Gminy Zamość.

Nadzór prawny stwierdził, że w przypadku aktów prawa miejscowego przekroczenie delegacji ustawowej stanowi istotne naruszenie prawa. Z normatywnego charakteru przedmiotowej uchwały wynika konieczność formułowania zawartych w niej postanowień jedynie na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego.Z istoty aktu prawa miejscowego, jakim jest przedmiotowa uchwała, wynika także niedopuszczalność takiego działania organu realizującego delegację ustawową, która polega na powtórzeniu lub modyfikacji wiążących go powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z art. 8 regulaminu gminnego placu zabaw, stanowiącego załącznik nr 1 do przedmiotowej uchwały, zabrania się w szczególności:

 1. korzystania z urządzeń niesprawnych,
 2. korzystania z urządzeń przy niesprzyjających warunkach meteorologicznych, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników,
 3. używania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 4. wnoszenia zabawek i urządzeń mogących stanowić zagrożenie dla korzystających z placu,
 5. wjeżdżania pojazdami mechanicznymi,
 6. wprowadzania zwierząt za wyjątkiem psów przewodników,
 7. przebywania osób nietrzeźwych

Użycie w przytoczonej regulacji zwrotu ”w szczególności” powoduje, iż wykluczenie zakazów w tym przepisie ma charakter przykładowy.

W ocenie organu nadzoru powyższa regulacja nie stanowi prawidłowego wypełnienia upoważnienia udzielonego Radzie Gminy w art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym.

Uchwała stanowiąca akt prawa miejscowego powinna być zredagowana w taki sposób, aby dla przeciętnego adresata była zrozumiała. Adresat danego przepisu powinien wiedzieć, w jaki sposób ma się zachować, a organ stosujący ten przepis – w jaki sposób go zinterpretować.

Od rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody radnym Rady Gminy Zamość przysługuje prawo do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Usterkowana uchwała w sprawie regulaminów korzystania z gminnych placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych oraz miejsc rekreacji  jest kolejną uchwałą, którą  unieważnił organ nadzoru. W miesiącu grudniu Wojewoda Lubelski stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy Zamość w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zamość.

Przypominamy że nad usterkowaną uchwałą w sprawie regulaminów korzystania z gminnych placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk, sportowych oraz miejsc rekreacji pracowały komisje Rady Gminy Zamość. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez radnych. Radni jednogłośnie przyjęli też uchwałę podczas obrad Rady Gminy Zamość.

Gmina Zamość pomimo, że od wielu lat buduje place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska sportowe nie posiadała takiej uchwały. Uwagę na nieprecyzyjne regulaminy na placach zabaw zwróciła w ub. roku jedna z mieszkanek Wysokiego poprzez pytanie do Wójta Gminy Zamość. Z zapytaniem do wójta zwrócił się również mieszkaniec Borowiny Sitanieckiej odnośnie uchwały w sprawie regulaminów korzystania z placów zabaw.

To skłoniło administrację do przygotowania projektu uchwały. Dodatkowym powodem pośpiechu nad procedowaniem z przedmiotową uchwałą miało znaczenie wykorzystanie środków zewnętrznych na przebudowę boiska sportowego w Zawadzie.

 

Komentarze do: “Wojewoda lubelski unieważnił kolejną uchwałę Rady Gminy Zamość

 1. baba ze wsi

  Kolejny raz coś robione byle jak na łapu-capu. Aby było.
  Ot, nasze gminne standardy!

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top