Uchwała Rady Gminy Zamość podjęta z istotnym naruszeniem prawa. Kolejna uchwała usterkowana przez organ nadzoru

Regionalna Izba Obrachunkowa wszczęła w dniu 20 czerwca 2023 r. postępowanie nadzorcze w celu stwierdzenia nieważności uchwały nr LV/525/23 Rady Gminy Zamość z dnia 31 maja 2023 r. zmieniającej uchwałę Nr XLVI /420/22 Rady Gminy Zamość z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zamość na dofinansowanie poniesionych kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz wodociągowych na terenie Gminy Zamość.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie po zbadaniu doręczonej w dniu 06 czerwca 2023 r. uchwały Rady Gminy Zamość, uznało, że została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa.

Mocą tej uchwały Rada Gminy Zamość dokonała zmian w uchwale w sprawie ustalenia
Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zamość na dofinansowanie
poniesionych kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie
budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz wodociągowych na terenie Gminy Zamość.

Stosownie do przepisów art. 220 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia,
na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego jeżeli znane są one organowi z urzędu lub możliwe są
do ustalenia przez organ na podstawie m.in. posiadanej przez niego ewidencji, rejestrów lub innych
danych. Mając na uwadze, że Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość jest jednostką
budżetową Gminy Zamość, wymóg złożenia przez wnioskodawcę ww. dokumentów narusza
powołany wyżej przepis.
Kolegium postanowiło dodatkowo zwrócić uwagę, że badaną uchwałą wprowadzono zmiany
w uchwale, która zawierała warunki udzielania dofinansowania kosztów zadania inwestycyjnego
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych
oraz wodociągowych do istniejącej lub będącej w trakcie realizacji sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej przedsiębiorcom, w ramach pomocy de minimis. Należy wskazać, że zgodnie z art. 7
ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 70), jeżeli akt prawa miejscowego przewiduje udzielanie pomocy de minimis, to projekt
programu pomocowego (w tym przypadku projekt uchwały) podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia
dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy. Obowiązek ten dotyczy również uchwał
zmieniających. W przypadku badanej uchwały nie dołączono informacji, czy jej projekt został
przesłany do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

źródło: RIO Lublin

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top