Zarząd Powiatu w Zamościu szuka dyrektora na wolne stanowisko pracy?

W dniu 28 maja 2019 roku w BIP Starostwa Powiatu Zamojskiego zamieszczono ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość, pokój 108, (tel. 845300908) lub pocztą na adres Starostwa w zaklejonych kopertach (ważna jest data stempla pocztowego) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim”
w terminie do 7 czerwca 2019 roku.

 1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.),

 2. wykształcenie wyższe, co najmniej trzyletni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,

 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

 6. nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość aktów prawnych z zakresu administracji publicznej,
  a w szczególności:
  ustawy o pomocy społecznej, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, rozporządzenia Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej,

 2. komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, odporność na stres, wysoka kultura osobista, zdolności negocjacyjne.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. nadzór nad organizacją pracy i realizacją zadań Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim,

 2. reprezentowanie jednostki na zewnątrz,

 3. zapewnienie właściwych usług, zgodnie ze standardami określonymi w przepisach w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców,

 4. realizacja polityki kadrowej,

 5. sporządzanie sprawozdawczości z działalności jednostki,

  1. dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez jednostkę oraz jej promocja,

  2. zarządzanie mieniem jednostki i odpowiadanie za wynik działalności tej jednostki,

  3. realizacja innych zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym jednostki.

  4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  1. Miejscem wykonywania pracy jest Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim.

  2. Wymiar zatrudnienia: pełny etat.

  5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił 0 %.

  6. Wymagane dokumenty (opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem):

  1. życiorys (CV),

  2. list motywacyjny,

  3. kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż pracy,

  4. inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),

  5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,

  6. oświadczenia: o stanie zdrowia, o obywatelstwie, o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

  7. podpisaną klauzulę informacyjną w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…)tzw. RODO.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top