LII sesja Rady Gminy Zamość

Informujemy, że LII sesja Rady Gminy Zamość odbędzie się 3 marca 2023 r. (piątek) o godz. 15:30 w świetlicy wiejskiej w Zawadzie.

Radni pochylą się nad projektem uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Radni zdecydują o kompetencjach Przewodniczącego Rady Gminy Zamość pochylając się nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Zamość, dotyczący cytat: „usankcjonowania w Statucie Gminy Zamość i przypisanie tej czynności usprawiedliwień z nieobecności radnych na sesjach Przewodniczącemu Rady Gminy”.  Radni zdecydują po półrocznej debacie o rozstrzygnięciu skargi na Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kalinowicach ?????.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Gminy.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Łabunie pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Budowa linii oświetlenia ulicznego ze stacji Jatutów 1-droga gminna w m. Łabuńki Drugie”.
8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zamość.
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zamość w 2023 r.
10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zamość”.
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Szopinek).
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Mokre).
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Wólka Panieńska).
15. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
16. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
17. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia wniosku Aeroklubu Ziemi Zamojskiej, dotyczący cytat: wyłączenie z zapisów z zakresu zmiany Studium uwarunkowań o kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość prowadzących do likwidacji lotniska Mokre w obszarze o powierzchni 30 ha.
18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość.
19. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Zamość, dotyczący cytat: „o przygotowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Zamość i przyjęcie takiej uchwały przez Radę Gminy Zamość”.
20. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Zamość, dotyczący cytat: „usankcjonowania w Statucie Gminy Zamość i przypisanie tej czynności usprawiedliwień z nieobecności radnych na sesjach Przewodniczącemu Rady Gminy”.
21. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kalinowicach.
22. Informacja z pracy Wójta.
23. Interpelacje i zapytania radnych.
24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
25. Wnioski radnych.
26. Odpowiedzi na wnioski radnych.
27. Wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
28. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
29. Zakończenie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top