Rozpoczyna się rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie

W dniu 14 listopada 2023 r. Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński podpisał z Wojewodą Lubelskim umowę na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie (od km 1+975,00 do km 3+058,60 w m. Zawada)” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 4 823 453,39 zł, co stanowi 70% kosztów kwalifikowanych zadania.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wykonawcą inwestycji
została firma Zakład Budowlano-Transportowy „DROGMOST” Spółka z o.o. z Mokrego, z którą w dniu 31 stycznia 2024 r. została podpisana umowa na jej realizację. Całkowita wartość zadania (robót budowlanych) wynosi 6 950 000,00 zł brutto. Zgodnie z podpisaną umową, Wykonawca wykona przedmiot umowy do dnia 30 czerwca 2025 r.
Zadanie dotyczy rozbudowy drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie o długości 1 083,60 m, o przebiegu od drogi powiatowej nr 3214L do działki nr geod. 658 w m. Zawada, w kilometrażu od km 1+975 do km 3+058,60. Zakres inwestycji obejmuje: budowę dwujezdniowej drogi klasy L o szerokości 5,50 m o nawierzchni asfaltowej, budowę skrzyżowania drogi gminnej nr 110389L z drogą wewnętrzną dz. geod. nr 1244 obr. Zawada, włączenie drogi gminnej nr 110389L do drogi powiatowej nr 3214L, wykonanie pobocza o szerokości 0,75 m o nawierzchni z kruszywa niezwiązanego C 90/3, wykonanie powierzchni brukowanej pod planowane wiaty przystankowe, wykonanie zjazdów indywidualnych i dojść do posesji z kostki brukowej betonowej, demontaż opraw oświetleniowych i budowę oświetlenia ulicznego typu LED, budowę odwodnienia drogi (kanalizacji deszczowej ze studzienkami ściekowymi (wpustami)), likwidację kolizji z sieciami i urządzeniami uzbrojenia podziemnego oraz wykonanie znaków pionowych i poziomych oraz BDR zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.
Realizacja inwestycji ulepszy stan infrastruktury drogowej, poprawi się jakość życia mieszkańców – łatwiejszy, szybszy i bezpieczniejszy dojazd do miejsc edukacji i pracy oraz do miejsc dostępności usług publicznych. Nastąpi także wzrost poczucia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi.

źródło: UG Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top