Fundusz Sołecki

Czym jest fundusz sołecki.

Aby udzielić wyczerpującej odpowiedzi na pytanie, czym jest fundusz sołecki należy przeanalizować ustawę z dnia 21 lutego 2014 r,o funduszu sołeckim.

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione w budżecie gminy, zagwarantowane dla sołectwa na realizację przedsięwzięć, które;

– służą poprawie warunków życia jego mieszkańców,

– są zadaniami własnymi gminy,

– są zgodne ze strategią jej rozwoju,

ponadto powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Ustawa przewiduje, że środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania, które zmierzają do usunięcia skutków klęsk żywiołowych na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r.,o stanie klęski żywiołowej.

Podstawowe przepisy regulujące funkcjonowanie Funduszu Sołeckiego

Fundusz sołecki powołany został do życia na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2009 r,{Dz.U. z 2009 r.,Nr 52, poz,420 ze zmianami} i po raz pierwszy  realizowany był w ramach budżetów gmin w roku 2010. Przy realizacji funduszu sołeckiego należy brać pod uwagę także wiele innych przepisów, o które opiera się działalność gminy.

Najważniejsze z nich to;

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Ustawa z dnia 27 marca 2009 r. o finansach publicznych

Ponadto istotne znaczenia mają przepisy z m.in. zakresu;

-prawa zamówień publicznych,

-prawa budowlanego,

-planowania i zagospodarowania przestrzennego,

-ochrony gruntów rolnych i leśnych,

-ochrony środowiska,ochrony przyrody i prawa wodnego,

-dróg publicznych i prawa o ruchu drogowym,

-gospodarowania odpadami i utrzymania czystości i porządku w gminach,

-pomocy społecznej,systemu oświaty i bibliotek,

-ochrony dóbr kultury i zabytków,

-organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej,

-kultury fizycznej, sportu i turystyki,

-ochrony przeciwpożarowej,

-działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jak wspomniano, w ramach funduszu sołeckiego mogą być realizowane przedsięwzięcia będące zadaniami własnymi gminy i jednocześnie zgodne ze strategią jej rozwoju.

Katalog zadań własnych gminy określa art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.

Terminy przy realizacji funduszu sołeckiego

O wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki rozstrzyga rada gminy.Z inicjatywą powołania funduszu sołeckiego na dany rok budżetowy może wystąpić wójt gminy lub radni.

Terminy istotne z punktu widzenia funduszu sołeckiego zawiera poniższa tabela;

tabela-1

Dysponent środków funduszu sołeckiego

Środki przekazywane do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego są częścią finansów publicznych i jako takie muszą podlegać wszystkim rygorom prawa.

Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych wydatki publiczne{ a więc także związane z realizacją funduszu sołeckiego} powinny być dokonywane w sposób;

  1. Celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad;
  2. W sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
  3. W wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zgodnie z art. 60 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt gminy i w tym zakresie dokonuje wydatków budżetowych.

Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy i dlatego to wójt gminy dysponuje pieniędzmi funduszu sołeckiego realizując zaplanowane przez sołectwa przedsięwzięcia i to on odpowiada za sposób wykonania zadań oraz wdrażania zasad przytoczonej ustawy o finansach publicznych.

O celach, na jakie wydatkowane będą środki funduszu sołeckiego decydują jednak MIESZKAŃCY – wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego dla danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie.

Do MIESZKAŃCÓW należy więc przeprowadzenie procesu planowania budżetu funduszu sołeckiego, ponieważ to od nich zależy, na co faktycznie zostaną przeznaczone środki tego funduszu. Im lepiej zaplanowane  przez MIESZKAŃCÓW przedsięwzięcia tym mniej problemów z ich realizacją przez wójta i urząd gminy.

RSP

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top