Cud w Sejmie. Posłowie jednogłośnie poparli rozwiązania dotyczące „Publicznego Rejestru Umów”

Przełom w 8-letnim projekcie „Publiczny Rejestr Umów” – będzie on obowiązkowy od 01.01.2022 roku w urzędach i centralny dla łatwiej analizy. Jednogłośnie posłowie w Sejmie poparli to rozwiązanie.

Dotychczas udostępnianie rejestrów umów odbywało się na podstawie przepisów ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji, bądź to w trybie udostępnienia na wniosek, bądź (co jest szczególnie rzadką praktyką) poprzez publikację rejestru umów w BIP danego podmiotu. O ile rejestry umów publikowane są w BIP-ach wielu podmiotów, tak szczebla centralnego, jak i samorządowego, to nie jest to praktyka powszechna, a forma rejestru, jak i zakres udostępnianych informacji, często znacznie się różni i utrudnia sprawowanie realnej kontroli gospodarowania finansami publicznymi przez obywateli. Dlatego za pożądane uznano utworzenie rejestru zawieranych umów przez JSFP i w tym celu stosowne przepisy ustrojowe dodaje się w FinPubU.

W rejestrze umów nie będzie zamieszczać się informacji o umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia zamówień oraz konkursów, o których mowa w art. 12 ust. 1 PrZamPubl, a więc zawartych z wyłączeniem stosowania PrZamPubl ze względu na ochronę informacji niejawnych lub ochronę istotnego interesu bezpieczeństwa państwa.

W rejestrze umów – stosownie do art. 34a ust. 6 FinPubU – zamieszcza się informacje o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej. Założono, że katalog informacji o umowach, które podlegają zamieszczeniu w rejestrze umów, będzie miał charakter zamknięty. W związku z tym w rejestrze umów zamieszcza się:

1) numer umowy – o ile taki nadano;

2) datę i miejsce zawarcia umowy;

3) okres obowiązywania umowy;

4) oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron;

5) określenie przedmiotu umowy;

6) wartość przedmiotu umowy;

7) informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy.

Ponadto – na mocy art. 34a ust. 8 FinPubU – w rejestrze umów będzie zamieszczać się informacje o uzupełnieniu lub zmianie umowy, rozwiązaniu za zgodą stron umowy, jak również informacje o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu lub wygaśnięciu. Ma to pozwolić na kontrolę stosunków umownych, których stroną jest JSFP.

Ustawodawca nakazuje w art. 34a ust. 9 FinPubU, aby informacje w rejestrze umów zamieszczać bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy lub zaistnienia okoliczności określonej w ust. 8.

Wzór rejestru umów określi Minister Finansów w drodze rozporządzenia, mając na uwadze konieczność zapewnienia kompletności, jednolitości i przejrzystości informacji zamieszczanych w tym rejestrze oraz łatwości wyszukiwania tych informacji.

Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w art. 13 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, w rejestrze umów, o którym mowa w art. 34a ust. 1 FinPubU (tj. ustawy zmienianej w art. 6 ww. ustawy), zamieszcza się informacje o umowach zawartych od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1.1.2022 r.

Niezmiernie ważne jest dopilnowanie wypełnienia nowych ww. obowiązków związanych z rejestrem umów, zważywszy na to, że dodany art. 34b FinPubU zawiera sankcję „karną”. Określono bowiem w nim, że kto nie wykonuje lub nie dopuszcza do wykonania obowiązku prowadzenia, aktualizacji lub udostępnienia rejestru umów, o którym mowa w art. 34a ust. 1 FinPubU, albo podaje w nim nieprawdziwe dane, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

źródło: gov.legalis.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top