Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach oraz Centrum Usług Wspólnych pod lupą Regionalnej Izby Obrachunkowej

Jak już  informowaliśmy  Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziła kontrolę w UG Zamość. Ale nie była to jedyna kontrola w gminie Zamość. Zespół kontrolny RIO w Lublinie dokonał również kontroli w Centrum Usług Wspólnych w Kalinowicach oraz kontrolę gospodarki finansowej Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach.

W trakcie kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach zespół kontrolny stwierdził następujące nieprawidłowości:

1. Nieprawidłowości w postępowaniu na usługę dostarczania gorących posiłków, polegające na :

 • Wezwaniu wykonawcy, którego ofertę ( pierwotnie ) oceniono najwyżej do przedłożenia dowodów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, nieprzewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niewezwaniu drugiego z wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia wymaganego dokumentu,
 • wyznaczeniu wykonawcom biorącym udział w postępowaniu różnego terminu na uzupełnienie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
 • zawarcie w ogłoszeniu o zamówieniu i załącznikach stanowiących intergralną część ogłoszenia różniących się informacji dotyczących przesłanek wykluczenia wykonawców,
 • zawarciu w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty nieprawidłowej informacji,
 • niezamieszczeniu na stronie internetowej informacji o udzieleniu zamówienia.

2. Przekroczenie umowy z dnia 27 grudnia 2019 r. – zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań ( w dz. 801 rozdz. 80148 & 4300 o kwotę 88.340 zł).

W dniach od 07 do 19 października 2020 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie przeprowadziła kontrolę gospodarki finansowej Centrum Usług Wspólnych w Kalinowicach w zakresie realizacji planu finansowego oraz zagadnień związanych z naliczaniem dotacji.

Inspektorzy RIO stwierdzili n/w nieprawidłowości:

1. Nieprawidłowe obliczanie dotacji na 2019 rok dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenie, w wyniku:

 • zastosowania w aktualizacji przeprowadzonej w październiku niewłaściwego wskaźnika,
 • Przyjęcie do obliczenia dotacji na ucznia w wieku 6 lat ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności niewłaściwych wag przewidzianych w subwencji,
 • nieprawidłowego obliczania wydatków bieżących stanowiących podstawę obliczania podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych ( na początku roku i w aktualizacji październikowej ) i ich przeliczenia przez niewłaściwą liczbę uczniów,
 • nieprzeprowadzenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych w miesiącu pierwszej aktualizacji.

2. Obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z zastosowaniem niewłaściwego współczynnika ( co skutkowało jego zawyżeniem o 31.20 zł ).

Kierownicy skontrolowanych jednstek zostali zobowiązani do zawiadomienia Izby o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania. Protokoły kontroli zostały podpisane w dniu 17 listopada 2020 roku.

foto: https://www.facebook.com/zspipkalinowice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze do: “Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach oraz Centrum Usług Wspólnych pod lupą Regionalnej Izby Obrachunkowej

 1. Ekspert

  Kolejne zwykle pomyłki zapracowanych urzędników?
  A może brak kompetencji, nadzoru kierowniczego i odpowiedzialności?
  Bizancjum rządzi się swoimi prawami….

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top