XXXVII sesja Rady Gminy Zamość

Informujemy, że XXXVII sesja Rady Gminy Zamość odbędzie się w dniu 28 października 2021 r. (czwartek) o godz. 15.30 w świetlicy wiejskiej w Zawadzie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Zamość na rok 2022.
8. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Chyża, gm. Zamość, oznaczonej nr 364 o powierzchni 0,81 ha.
10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość.
11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Zamość o dostosowanie uchwały Nr VI/42/15 Rady Gminy Zamość z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku do obowiązujących przepisów prawa.
12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Zamość
o przeprowadzenie kontroli dokumentacji złożonego wniosku na przebudowę drogi gminnej nr 112221L Sitaniec-Sitaniec Wolica w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie spełnionych kryteriów kwalifikacyjnych oraz ustalenia czy wniosek spełniał wymogi formalne.
13. Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli nieobjętej planem pracy Komisji dotyczącej wymiany piasku w piaskownicach na gminnych placach zabaw na terenie Gminy Zamość w sezonie wiosna 2021,kontroli dokumentacji sporządzonej pod kątem poprawności i rzetelności w związku z wymianą piasku w piaskownicach na gminnych placach zabaw.
14. Ocena realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej.
15. Informacja o realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i ekologii Gminy Zamość.
16. Informacja o przygotowaniu gminy do sezonu zimowego.
17. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby zobowiązane do ich złożenia.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
20. Wnioski radnych.
21. Odpowiedzi na wnioski radnych.
22. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
23. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
24. Informacja o pracy Wójta.
25. Zakończenie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top