III sesja Rady Gminy Zamość

III sesja Rady Gminy Zamość odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 11.00 w świetlicy wiejskiej w Zawadzie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa na lata 2022-2027.
8. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zamość i jej jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (Kalinowice).
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (Wysokie).
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (Lipsko Polesie).
12. Projekt uchwały w sprawie w sprawie uzgodnienia zmiany granic Roztoczańskiego Parku Narodowego.
13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zamość
14. Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych gminy za 2023 rok:
a) Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem,
b) Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem,
c) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu,
d) Centrum Usług Wspólnych,
e) Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość,
f) Urzędu Gminy Zamość.
15. Raport o stanie Gminy Zamość za 2023 rok:
a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Zamość za rok 2023,
b) debata nad raportem,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Zamość.
16. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok:
a) wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Gminy Zamość,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie:
• przedłożonego przez Wójta Gminy Zamość sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy,
• wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość (dot. uchwały Komisji Rewizyjnej z dnia 4 czerwca 2024 r.),
c) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zamość za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia gminy – dyskusja,
d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Zamość z wykonania budżetu za 2023 rok,
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
17. Informacja z pracy Wójta.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
20. Wnioski radnych.
21. Odpowiedzi na wnioski radnych.
22. Wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
23. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
24. Zakończenie sesji.

źródło: UG Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top