XL sesja Rady Gminy Zamość

28 grudnia 2017 r. o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbędzie się XL sesja Rady Gminy Zamość. Radni będą pochylać się m.in. nad uchwałami – uchwałą w sprawie przyjęcia: Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Zamość na lata 2018 -2021, uchwałą w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018, uchwałą w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zamość”.

Projekty uchwał na stronie UG w linku:

https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=794

Radni rozpatrzą  wniosek mieszkańca w sprawie uchylenia § 91 Statutu Gminy Zamość.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Interpelacje radnych.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
8. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zamość”
10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXII/179/16 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia: Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Zamość na lata 2018 -2021
12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
15. Projekt uchwały w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w celu grupowego zakupu energii elektrycznej.
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości i wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową – Kalinowice
17. Rozpatrzenie wniosku w sprawie uchylenia § 91 Statutu Gminy Zamość
18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy
19. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rady Gminy
20. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2017 rok.
21. Informacja o pracy wójta
22. Odpowiedzi na interpelacje.
23. Wnioski i zapytania radnych
24. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
25. Zakończenie sesji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top