Wspólne posiedzenie Komisji Oświatowo-Społecznej oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Zamość. Rada Gmina ma nową komisję Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Zamość

Na stronie BIP UG Zamość zostało zamieszczone zawiadomienie o wspólnych obradach Komisji Oświatowo-Społecznej oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Zamość, które odbędą się 20 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godz.15.30 w świetlicy Urzędu Gminy Zamość przy ul. Peowiaków 92 w Zamościu.Tym razem właściwa komisja znalazła podstawę prawną do opiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość. Przedmiotowy projekt uchwały był ujęty w porządku obrad sesji w dniu 26 stycznia 2023 r. Punkt ten został zdjęty z porządku obrad na wniosek wójta z uwagi na wniosek, który wpłynął do Rady Gminy Zamość. Jeden z mieszkańców zwrócił uwagę, że projekty uchwał przygotowane na sesję nie były opiniowane przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy. Uwagę mieszkańca potwierdził przewodniczący komisji radny Sylwester Dobromilski. Zapis § 63.1 statutu Gminy Zamość stanowi: Komisje Rady podejmują i realizują przedsięwzięcia objęte właściwością Rady, które służą wykonywaniu jej zadań, a w szczególności opiniują projekty uchwał. Radni pochylą się nad pismem Starosty Zamojskiego ws. współfinansowania przez Gminę Zamość kosztów realizacji inwestycji pn. „Zmiana eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska Zamość – EPZA w ramach rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.” Z obrad dowiemy się  czym będzie się zajmować nowa komisja Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Zamość .

Proponowany porządek obrad:

1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołów.
4) Analiza obecnej sytuacji z realizacji zadań własnych Gminy w zakresie oświaty i wychowania przedszkolnego – w tym analiza propozycji wprowadzenia na terenie Gminy Zamość programu pn. „Gminny Bon Żłobkowy”.
5) Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość.
6) Ocena realizacji zadań Funduszu Sołeckiego 2022 roku i wnioski dotyczące Funduszu Sołeckiego 2024 roku.
7) Analiza pisma Starosty Zamojskiego ws. współfinansowania przez Gminę Zamość kosztów realizacji inwestycji pn. „Zmiana eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska Zamość – EPZA w ramach rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”
8) Opiniowanie propozycji zmian budżecie Gminy Zamość na 2023 rok.
9) Inne sprawy będące przedmiotem obrad sesji.
10) Zakończenie obrad.

Komentarze do: “Wspólne posiedzenie Komisji Oświatowo-Społecznej oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Zamość. Rada Gmina ma nową komisję Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top