Zgłoszenie do udziału w debacie nad Raportem o Stanie Gminy Zamość za 2023 rok

Zgodnie z art.28aa ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), Rada Gminy rozpatruje raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.
Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Zamość za 2023 r. zabierają głos Radni oraz Mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Zamość.
Zgodnie z art.28aa ust.8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia. Liczba Mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.”
Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Zamość odbędzie się 26 czerwca 2024 r. (środa) w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25 czerwca 2024 r. (wtorek) do godziny 15.30 w Biurze Obsługi Interesanta (pokój nr 1) Urzędu Gminy Zamość ul. Peowiaków 92. Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny do pobrania tutaj, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zamość, na stronie www.gminazamosc.pl, a także w Biurze Obsługi Interesanta (pokój nr 1) Urzędu Gminy Zamość ul. Peowiaków 92.

Przewodniczący
Rady Gminy Zamość
Piotr Koczułap

Raport o stanie gminyFormularz zgłoszeniaKlauzula RODO

 

źródło: UG Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top