W Gminie Zamość nie ma POMROCZNOŚCI JASNEJ

W trakcie obrad sesji Rady Gminy Zamość w dniu 30 października 2020 roku Rady Radny Gminy Zamość Pan Wiesław Koczułap złożył wniosek o następującej treści „W imieniu części Mieszkańców Lipska Polesia zgłaszam wniosek w sprawie montażu lamp oświetlenia ulicznego w ciągu drogi nr 112226L w m. Lipsko Polesie. Jest to odcinek drogi o długości ok. 700 m., słupów oświetleniowych jest 15, na słupach lamp nie ma, zamieszkałych posesji jest 11 i 2 budynki mieszkalne w trakcie budowy. W XXI wieku powinniśmy dokonać przeglądu oświetlenia ulicznego na terenie gminy i podjąć decyzje, żeby to oświetlenie tam zaistniało i tej półmroczności jasnej w naszej Gminie w takich miejscach nie było” przedkładam swoje stanowisko w sprawie.

Publiczna wypowiedź Pana Radnego w trakcie obrad sesji Rady Gminy była inspiracją do zamieszczenia artykułu w Kronice Tygodnia – wydaniu z dnia 10 listopada 2020 roku. Tytuł artykułu – cytat Zlikwidujmy „pomroczność jasną”. Skoro latarnie istnieją, to powinny świecić – zawiera nieprawdziwe informacje, które zostały powielone również w początkowej jego części. Umieszczenie w tytule i w wypowiedzi Pana Radnego słów o „potrzebie likwidacji pomroczności jasnej” przedstawia w złym i nieprawdziwym świetle obraz Gminy Zamość i jej Sołectw, oraz decyzje Organów Gminy – Wójta i Rady Gminy.

Droga gminna nr 112226L w sołectwie Lipsko Polesie ma nawierzchnię asfaltową i faktycznie nie posiada oświetlenia ulicznego. Nie jest natomiast prawdą, że przy tej drodze stoi 15 nieczynnych latarni. Wzdłuż drogi zlokalizowana jest tylko napowietrzna sieć energetyczna Rejonu Energetycznego Zamość (bez lamp oświetleniowych). Usytuowanie sieci względem drogi raczej wyklucza przyszłą lokalizację na jej słupach lamp oświetlenia ulicznego. Konieczna jest  budowa około 750-800 mb nowej linii oświetlenia ulicznego – kalkulacja kosztów to około 150 000 zł. Żałuję, że Autor artykułu w Kronice Tygodnia nie zadzwonił do Wójta Gminy Zamość po informacje w sprawie. Nie byłoby wówczas w Kronice informacji wprowadzającej w błąd Czytelników.

Pan Radny ani też Autor artykułu nie rozmawiali wcześniej o sprawie z Wójtem Gminy. Dlatego nie otrzymali informacji o których poniżej, a więc i nie wybrzmiały one w artykule i wypowiedzi. Może gdyby o to zadbano słowa o „pomroczności jasnej w Gminie Zamość” zastąpiono by innymi, bliższymi prawdzie. Za rzetelność przekazywanej informacji odpowiadają media i osoby publiczne, jakimi są także Radni Rady Gminy.

W ramach budżetu Gminy Zamość 2020 roku w sołectwie Lipsko Polesie realizowane jest oświetlenie uliczne innej drogi gminnej – nr 112225L (przy byłej szkole). Kwota wydatków 52 854,64 zł (stan z 26.11.2020r, w tym Fundusz Sołecki 26 409,64 zł). W projekcie budżetu 2021 roku ujęta jest kontynuacja zadania w ramach programu Fundusz Sołecki z kwotą  28 160 zł. W przyszłym roku zadanie będzie zakończone.

W latach 2016 – 2020 (cztery lata) ze środków własnych budżetu Gminy na budowę oświetlenia ulicznego wydatkowano 2 830 609 zł, zrealizowano 67 zadań (oświetlonych dróg) o łącznej długości 27 km.

W 2021 roku Gmina Zamość realizowała będzie projekt pod nazwą MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE ZAMOŚĆ. Mamy podpisaną umowę na unijną dotację w kwocie 1 471 202,86 zł. Środki własne budżetu Gminy to 658 329,24 zł. W ramach zadania wymienionych będzie 751 najstarszych lamp na 34 odcinkach oświetlenia ulicznego, w 22 Sołectwach

Ponadto w 2021 roku projekt budżetu Gminy przewiduje realizację 6 zadań oświetlenia ulicznego  w 6 Sołectwach. Planowane łączne wydatki  174 865 zł. Są to decyzje Mieszkańców podjęte w trakcie zebrań wiejskich w ramach gminnego programu Fundusz Sołecki.

W rozwijającej się wciąż urbanistycznie (zabudowa mieszkaniowa) Gminie Zamość występują wciąż duże potrzeby w zakresie oświetlenia ulicznego – praktycznie w każdym z 35 Sołectw. Możliwości realizacji zadań z tego zakresu, oraz innych ważnych dla Mieszkańców inwestycji ograniczone zostały w latach 2016-2021 decyzjami Parlamentu i Rządu. W szczególności dotyczy to przerzucenia na budżety Gmin skutków wprowadzenia w życie reformy oświatowej lat 2016-2019. Wydatki budżetów Gminy Zamość  lat 2016 – 2021 w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania przedszkolnego wzrosły o kwotę 9 666 718 zł (bez programów unijnych). Po stronie dochodów budżetu środki na realizacje tych zadań przekazywane z budżetu Państwa wzrosły zaledwie o 1 960 381 zł (subwencja oświatowa i dotacje). Wynik powyższego to 7 706 337 zł dodatkowych środków Gminy w realizacji zadań oświatowych – 7 706 337 zł mniej w budżetach Gminy lat 2016-2021 na gminne inwestycje, w tym na oświetlenie uliczne.

Tego wszystkiego dowiedział by się Autor artykułu, gdyby zadzwonił do Wójta Gminy Zamość. Pan Radny natomiast wiedzę o powyższym ma, a przynajmniej posiada w licznie przekazywanych materiałach budżetowych i innych. Pan Radny zna, a przynajmniej powinien znać procedurę projektowania budżetowego – w której bierze udział jako Członek Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu. Także procedurę tworzenia gminnych programów.

Zadanie związane z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowej drogi w sołectwie Lipsko Polesie nie zostało ujęte w projekcie budżetu Gminy 2021 roku z powodu ograniczeń finansowych strony dochodowej projektu budżetu.

08.12.2020 r.
Ryszard Gliwiński

źródło: UG Zamość

Komentarze do: “W Gminie Zamość nie ma POMROCZNOŚCI JASNEJ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top