” Radni Sołtysi ” podwyższyli diety dla sołtysów a teraz czas na podwyżki dla mieszkańców

Podczas XI sesji Rady Gminy Zamość ”radni sołtysi” podjęli uchwałę o podwyższeniu diety dla sołtysów. Od 2013 roku miesięczna dieta sołtysa wynosiła 370 zł.

Radni zdecydowali, że sołtysi dostaną podwyżkę o 170 zł i miesięczna dieta sołtysa będzie wynosić 500 zł.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z obecnie obowiązująca treścią § 1 ust. 1 uchwały Rady Gminy z dnia 30 października 2013 roku Sołtysom przysługuje miesięczna dieta w wysokości 370 zł. Proponuje się podwyższenie kwoty diety do 500 zł.

Uchwała Rady w § 1 ust. 2 określa, że dieta stanowi rekompensatę wydatków poniesionych na realizację zadań związanych z pełnieniem funkcji sołtysa określonych w statutach sołectw i za udział w pracach Rady Gminy.

Sołtysom przysługuje również zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji zbiorowej związanych z wyjazdem podjętym w celu realizacji zadań wynikających z pełnionej funkcji.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 16 radnych. W sesji uczestniczyło 18 radnych. Piętnastu radnych głosowało za podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia diet sołtysów . Jeden radny wstrzymał się i był to radny Konrad Kitka.

Przypominamy, że w Radzie Gminy Zamość ośmiu radnych pełni jednocześnie funkcję sołtysa.

Radni, którzy pełnią jednocześnie funkcję sołtysa:

Radny Wojciech Suchowicz – przewodniczący Rady Gminy Zamość

Radny Piotr Koczułap – wice przewodniczący Rady Gminy Zamość

Radny Michał Budzyński

Radny Mirosław Kołtun

Radny Tadeusz Kostrubiec

Radny Henryk Łukaszczuk

Radny Piotr Najda

Radny Sylwester Dobromilski

” Radni Sołtysi” chętnie przyznali sobie podwyżkę diet natomiast niechętnie podjeli publiczną dyskusję nad apelem mieszkańca w sprawie rozważenia przez ” RADNYCH SOŁTYSÓW”  nie łączenia tych funkcji.

Odpowiedź przewodniczącego Rady Gminy Zamość radnego Wojciecha Suchowicza świadczy o lekceważącym stosunku do idei społeczeństwa obywatelskiego.

Wkrótce bo już na najbliższej sesji Rady Gminy Zamość radni pochylą się nad uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Zamość na rok 2020. Jak zapowiedał wójt na zebraniach wiejskich będą to podwyżki podatków. Jak zagłosują  ” RADNI SOŁTYSI” mieszkańcy dowiedzą się w dniu 30 pażdziernika 2019 roku podczas XIII sesji Rady Gminy Zamość.

Przypominamy terść pisma do radnych Rady Gminy Zamość z apelem o nie łączenie stanowiska radnego z funkcją sołtysa:

Szanowni Państwo,

W pierwszej kolejności, chciałbym złożyć Państwu serdeczne gratulacje wyboru na członków oraz członkinie Rady Gminy Zamość – zarówno tym którzy zasiądą w niej po raz kolejny, jak również “debiutantom”. Mam nadzieję, że kredyt zaufania Państwa wyborców nie zostanie w żaden sposób nadużyty, a współpraca z mieszkańcami będzie rozwijała się na zasadach partnerskich. Należy bowiem pamiętać, że zarówno nam jak i Państwu zależy na jednym – zmienianiu Gminy Zamość na lepsze, zaś pole do współpracy jest bardzo szerokie.

Wcześniej jednakże (ze względu na bardzo dobrą ku temu porę, jaką jest początek kadencji Rady) pragnę w ślad za apelem mec. Szymona Osowskiego opublikowanym na jego prywatnym profilu w portalu społecznościowym Facebook.com przypomnieć Radzie Gminy Zamość o treści art. 18a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym jednym z zadań rady gminy jest kontrola jednostek pomocniczych utworzonych na terenie gminy, czyli sołectw.

Problemem, na który zwrócił uwagę mec. Osowski jest możliwość (na gruncie prawa powszechnie obowiązującego oraz w większości przypadków – również na gruncie prawa lokalnego) łączenia stanowisk w radzie gminy oraz stanowisk w poszczególnych jednostkach pomocniczych gminy. Z punktu widzenia prawnego nie ma przeszkód, aby członek Rady Gminy nie był jednocześnie sołtysem, czy członkiem Rady Sołeckiej.

Nie mniej, z punktu widzenia korzystnej dla praworządności zasady unikania konfliktu interesów, pewnej etyki samorządowca oraz podstawowych zasad prawa wywodzonych jeszcze z czasów starożytnego Rzymu (w szczególności zasady „Non omne quod licet honestum est” – nie wszystko co dozwolone, jest uczciwe) jest to w mojej ocenie działanie potencjalnie niekorzystne dla jakości działania samorządu.

Można dla przykładu wyobrazić sobie sytuację w której członek Rady Gminy będący jednocześnie członkiem komisji rewizyjnej Rady Gminy, dokonuje analizy złożonej przez mieszkańca skargi na działalność sołtysa. Siłą rzeczy, dopuszczając do takiej sytuacji zwiększamy stopień zagrożenia stronniczością działań osób które piastują jednocześnie stanowisko w Radzie Gminy oraz w jednostce pomocniczej gminy.

W związku z powyższym, jako obywatel działający na rzecz zwiększenia praworządności w samorządzie, apeluję do każdego członka oraz każdej członkini Rady Gminy Zamość o powstrzymanie się od obejmowania stanowisk w jednostkach pomocniczych gminy.

W szczególności, pragnę poddać pod rozwagę zmianę Statutu w tym zakresie tak aby regulował szczegółowo zasady łączenia stanowisk w jednostkach pomocniczych oraz Radzie Gminy. Taka zmiana może przynieść wiele pozytywnych konsekwencji dla działania gminnego samorządu – w szczególności na jego najniższym, najbliższym mieszkańców poziomie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top