Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy [ VIDEO ]

W dniu 04 marca 2020 roku w świetlicy Urzędu Gminy Zamość odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość. Przedmiotem obrad komisji według zamieszczonego w BIP zawiadomienia było rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy. Dodatkowo przewodniczacy komisji wprowadził punkt dotyczący petycji mieszkańców Lipska w sprawie budowy drogi.

Skarga na Wójta Gminy  została złożona przez mieszkańca w związku z nieskierowaniem do Rady Gminy Zamość  projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Jeden z mieszkańców złożył wniosek do Wójta Gminy o przygotowanie projektu uchwały i skierowanie jej pod obrady Rady Gminy Zamość. Wójt  odpowiadając na wniosek zapewnił mieszkańca, że taki projekt uchwały skieruje do Komisji Oświatowo Społecznej a następnie będzie przedmiotem obrad Rady Gminy Zamość. Mieszkaniec w tej sprawie interweniował dwukrotnie, jednak i to nie skłoniło Wójta Ryszarda Gliwińskiego do przedstawienia projektu uchwały. W zwiazku z tym mieszkaniec złożył skargę na działalność Wójta Gminy do Rady Gminy Zamość. Treść skargi pod materiałem filmowym z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołów.

  4. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy.

  5. Sprawy bieżące.

  6. Zakończenie posiedzenia.

Materiał filmowy z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poniżej:

 

SKARGA NA WÓJTA GMINY ZAMOŚĆ

Stosownie do art. 63 Konstytucji RP oraz art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnoszę niniejszym skargę na Wójta Gminy Zamość, dotyczącą:

  • nieprzedstawienia – do dnia złożenia niniejszej skargi – Radzie Gminy Zamość projektu uchwały w sprawie szczegółowych kryteriów i tryby oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (czyli uchwały, o której stanowi art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), pomimo zapewnień w piśmie z 12 kwietnia 2019 r. (SAO.005.2.2019), że projekt tej uchwały stanie się przedmiotem obrad Rady „najpóźniej w dniu 30 maja 2019 roku”,
  • braku realizacji wniosków z 25 marca 2019 r. i 30 września 2019 r., w których zwracałem się o przedstawienie przez Wójta tego projektu uchwały.

Stosownie do art. 237 § 3 KPA, oczekuję informacji o sposobie załatwienia skargi.

UZASADNIENIE

Na wstępie warto wskazać, że – zgodnie z art. 19c ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – „organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”. Z tego przepisu w sposób niebudzący wątpliwości wynika obowiązek przyjęcia tej uchwały przez radę (przepis stanowi o tym, że „organ stanowiący (…) określa”, a nie np. że organ stanowiący tylko „może” to uczynić). Przyjęcie uchwały jest niezbędne do procedowania wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, na podstawie rozdziału 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Widząc to zaniechanie prawodawcze Rady, wnioskiem z 25 marca 2019 r. skierowałem do Wójta Gminy Zamość z pismem, w którym zwróciłem się o przygotowanie projektu wskazanej uchwały dotyczącej inicjatywy lokalnej.

Pismem z 12 kwietnia 2019 r. (SAO.005.2.2019) otrzymałem odpowiedź w której wskazano, że „Podjęte zostały działania administracyjne, których celem jest przygotowanie projektu uchwały o której mowa powyżej. W miesiącu kwietniu zostanie ona przedłożona Komisji Oświatowo-Społecznej Rady Gminy Zamość. Przedmiotem obrad Rady Gminy będzie najpóźniej w dniu 30 maja 2019 roku”.

Pomimo tego zapewnienia, projekt uchwały nie stał się przedmiotem obrad Rady.

Następnie, 30 września 2019 r. skierowałem do Wójta Gminy Zamość w tej sprawie kolejny wniosek. Pismem z 26 października 2019 r. (SAO.1431.51.2019) otrzymałem odpowiedź, w której wskazano m.in., że: „Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie został przez Administrację przygotowany w miesiącu maju 2019 roku. Dotychczas nie przedłożyłem go jednak Komisji Oświatowo-Społecznej Rady Gminy ani też Klubom Radnych. Jedynym powodem takiej sytuacji to moim zdaniem możliwe negatywne skutku społeczne treści art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy (…) o działalności pożytku i o wolontariacie”. Dalej wskazano, że przyjęcie uchwały, z uwagi na przytoczony art. 19b ust. 1 pkt 1 ustawy, skomplikowałoby jeszcze bardziej proces gminnego budżetowania, uruchamiając procedurę składania wniosków o realizację zadań inwestycyjnych. Wójt wskazał wprost: „Uważam, że nie ma obecnie warunków do tworzenia nowych sytuacji prawnych w tym zakresie”. W piśmie tym wskazano także, że „Niczego w tym zakresie nie zmieniłaby uchwała o której mowa we wstępie, gdyż jej skutkiem nie byłoby automatyczne i obowiązkowe wydzielanie z budżetu kolejnej puli środków na realizację inicjatyw lokalnych, tak jak jest to w przypadku programów «funduszu sołeckiego» lub «budżetu obywatelskiego». Ostatecznie decyzje w każdym przypadku należałaby do Organów Gminy”.

Moją skargę motywuję tym, że pomimo zapewnień z 12 kwietnia 2019 r., Wójt Gminy Zamość wciąż nie przedstawił projektu uchwały. Pragnę wskazać, że dwukrotnie interweniowałem w tej sprawie, jednak i to nie skłoniło Wójta

Sytuacja jawi się jako tym bardziej naganna w świetle zapewnień Wójta, że w maju 2019 r. przygotował projekt uchwały. Zatem pomimo, że od 2010 r. (kiedy wszedł w życie przyjęcia przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego) uchwały, Rada Gminy Zamość pozostaje w bezczynności prawodawczej, mając gotowy projekt aktu prawnego, Wójt w dalszym ciągu, od blisko 10 miesięcy, nie wnosi jej pod obrady.

Należy przy tym wskazać, że powody, które mają uzasadniać niewnoszenie projektu uchwały pod obrady, są w istocie wyrazem prywatnych opinii Wójta, nieznajdujących oparcia w stanie prawnym. Co więcej, inicjatywa lokalna umożliwiłaby łatwy udział mieszkańców w wykonywaniu zadań publicznych, co wiąże się z tym, że mieszkańcy Ci wnoszą swoje zasoby: pracę społeczną, materiały, lub środki finansowe. Zatem funkcjonowanie inicjatywy lokalna, wbrew stanowisku Wójta, byłoby korzystne dla budżetu gminy.

W związku z powyższym, wnoszę jak we wstępie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top