Płoskie. Mieszkańcy od dziś mogą korzystać z wody z wodociągu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu w dniu 15 października 2021 roku stwierdził o przydatności do spożycia wody w miejscowości Płoskie.

Przypominamy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Płoskie punktów monitoringowych, stwierdził przekroczenia wartości parametru mikrobiologicznego, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym, PPIS w Zamościu wydał w dniu 07.10.2021 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Płoskie jednocześnie nakazując podjęcie działań adekwatnych do poziomu zanieczyszczenia mikrobiologicznego:

  • niezwłoczne poinformowanie konsumentów o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi;
  • przedłożenie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Zamościu planu realizacji działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Wójta Gminy Zamość,
  • podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym;
  • zapewnić konsumentom wodę do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej.

Jednocześnie PPIS w Zamościu zezwolił na utrzymywanie instalacji wodociągowej w ruchu jedynie, w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych (do spłukiwania toalet).

źródło: www.gov.pl/web/wsse-lublin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top