Nieobecny radny aktywnym uczestnikiem posiedzenia Komisji Rewizyjnej

W dniu 20 czerwca 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość. W dniu 17 listopada 2023 r. w BIP Urzędu Gminy Zamość został opublikowany protokół z posiedzenia w  zakładce posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 04 października 2023 w zakładce Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy. Z protokołu wynika, że w posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji: Henryk Łukaszczuk, Piotr Dołba, Konrad Kitka, Anna Serafin, Beata Wichorowska. W dalszej części protokołu znajduje się zapis o treści: Nieobecny Radny Konrad Kitka.

Z analizy protokołu wynika, że radny Konrad Kitka wziął aktywny udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej będąc nieobecnym.

 

Protokół
z obrad Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość
z dnia 20 czerwca 2023 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji:
1. Henryk Łukaszczuk – Przewodniczący Komisji
2. Piotr Dołba  – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Konrad Kitka – Członek Komisji
4. Anna Serafin – Członek Komisji
5. Beata Wichorowska – Członek Komisji
oraz:
• Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński
• Przewodniczący Rady Gminy Zamość Piotr Koczułap

Punkt 1   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

Obrady otworzył Przewodniczący Rewizyjnej Komisji Henryk Łukaszczuk, który stwierdził, że uczestniczy w nich 5 członków. Komisja jest władna do podejmowania uchwał, wniosków i opinii.
Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Nieobecny Radny Konrad Kitka.

Punkt 2    Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Henryk Łukaszczuk przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu.
4. Ocena przedstawionego przez Wójta raportu o stanie Gminy za 2022 r.
5. Zapoznanie się ze sprawozdaniami Jednostek organizacyjnych Gminy w 2022 roku.
6. Sprawy bieżące.
7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Łukaszczuk poprosił o udział w głosowaniu – kto jest za przyjęciem porządku obrad, w tak zaproponowanym kształcie?
Za – 5
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Przewodniczący Komisji podziękował za udział w głosowaniu i stwierdził, że Komisja  jednogłośnie przyjęła porządek obrad.

Punkt 3     Przyjęcie protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Łukaszczuk poinformował, że protokół z obrad komisji, która miała miejsce w dniu 12 czerwca 2023 r.  Każdy otrzymał treść protokołu i się      z nim zapoznał, jeżeli są jakieś uwagi, to bardzo proszę.
Nie zgłoszono uwag.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o udział w głosowaniu – kto jest za przyjęciem protokołu?
Za – 5
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Przewodniczący Komisji podziękował za udział w głosowaniu i stwierdził, że protokół został przez komisję przyjęty.

Punkt 4     Ocena przedstawionego przez Wójta raportu o stanie Gminy za 2022 r.

Przewodniczący Komisji Henryk Łukaszczuk: podstawą prawna opracowania raportu jest znowelizowana w 2018 r. ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z jej zapisami Wójt Gminy do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie gminy. Raport jest dokumentem zbierającym w jednym opracowaniu informacje pozwalające szerzej spojrzeć na realizacje  gminnych zadań oraz daje możliwość oceny stanu gminnego gospodarowania. Jest szerszy niż roczne sprawozdanie budżetowe spojrzeniem na stan gminnych spraw. Poprzez ocenę gminnych finansów i realizacje budżetu za 2022 r. Następnie realizacje polityki programów oraz strategii i realizację uchwał podjętych przez Radę Gminy, bezpieczeństwo publiczne, analiza Wójta Gminy w innych obszarach min: podatki lokalne, oświata, fundusz sołecki oraz jednostkach pomocniczych i organizacyjnych. Całość jest zawarta w 198 stronach i jest to materiał bardzo obszerny. Poproszę Pana Wójta jeszcze o kilka słów.

Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński: nie wiem jak zamknąć tyle stron w krótkiej wypowiedzi. To czego mi brakuje to głosu was Radnych jakiego raportu byście chcieli i czego brakuje w tym raporcie. Jest to moje wyobrażenie raportu i byłbym wdzięczny za jakieś sugestie. Kolejny raport będzie to ostatni w kadencji. Jest to materiał obszerny, na podstawie którego można ocenić, czym żyje Gmina Zamość. Brakuje mi w raporcie sfery społecznej, aktywności społecznej. Jest ona pokazana przez zespoły artystyczne, dotacje dla stowarzyszeń. Raport tak jak wspomniałem jest materiałem szerokim i wydaje mi się, że wiedza zawarta w raporcie jest potrzebna. Jeżeli chodzi o kryterium oceny gminnych finansów ,dochody minus wydatki, to jesteśmy prawie 7.000.000,00 zł na minusie i nie jest to pierwszy raz na minusie. Jak można zauważyć na stronie nr 16 nie jest to pierwszy raz na minusie. Natomiast 2022 rok jest pierwszym rokiem, gdzie deficyt jest większy od spłaty rat kredytów. We wcześniejszych latach, gdzie byliśmy na minusie, to deficyt mniejszy od spłaty rat kredytów. Mamy nadzieję, że coś się zmieni w tym zakresie. Tabelka nr 5 pokazuje udział finansowy, subwencje bez oświatowej, udziały w podatku PIT i CIT. Udział w całości dochodów bieżących 42 % lata wcześniejsze, a teraz 39 %. Tabelka nr 6, w której po raz pierwszy zrobione zostało takie porównanie z wpływem z podatków. Wydatki na oświatę ponad 1.000.000,00 zł większe niż wpływy z czterech podatków lokalnych. Udział w podatku otrzymywaliśmy wprost od tego, co wpłacamy do urzędu skarbowego, a w tej chwili przekazywane są poprzez wagę. Nasz udział w podatkach lokalnych to niecałe 15%, więc samorządy tylko w takim zakresie mają wpływ na tworzenie dochodów. Jeżeli chodzi o kwestię zadłużenia 667.000,00 zł zadłużenie wzrosło do roku poprzedniego. Na sytuację po stronie wydatków bieżących rzutuje wzrost obsługi zadłużenia w związku ze stopami procentowymi NBP. Problemem moim zdaniem jest obniżanie dochodów, a możliwość zadłużenia się wyliczana jest ze średniej z ostatnich 7 lat nadwyżki operacyjnej i będąc na minusie nam ta średnia leci mocno w dół. Ubywa średnia dobra, bo zastępowana jest przez lata złe. Spójrzcie na raport, być może mógłby wyglądać on w inny sposób.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Łukaszczuk: czy są jakieś pytania, nioski odnośnie raportu? Wspomnę, że wystarczy w raporcie popatrzeć na spis i widać to jak wiele jest różnych zadań, działań jakie gmina wykonuje w ramach swoich zadań i dlatego raport jest też tak obszerny.

Radna Beata Wichorowska: dla mnie raport jest czytelny i przejrzysty. Moim zdaniem nie trzeba nic zmieniać.

Radny Konrad Kitka: ja mam inne spojrzenie. Uważam, że jest to dokument własny organu wykonawczego. Jest określone minimum jakieś, ale nikt nie narzuca maksimum. Uważam, że powinno to być na zasadzie dyskusji, a nie oceny. Chodzi o to, aby dotrzeć z informacjami do szerokiego grona mieszkańców.

Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński: dotarcie do szerokiego grona odbiorców oczywiście, ale także Rada Gminy na podstawie raportu udziel wotum zaufania lub nie.

Komisja Rewizyjna po dyskusji nad Raportem o stanie Gminy Zamość oceniła go pozytywnie.

Punkt 5      Zapoznanie się ze sprawozdaniami Jednostek organizacyjnych Gminy w 2022 roku.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Łukaszczuk: otrzymaliśmy materiały dot. sprawozdań jst. Pierwsze sprawozdanie jest z pracy UG Zamość. Jest sporo informacji dot. mieszkańców, czyli liczba urodzeń, zgonów, zawartych małżeństw. Wójt wydał 263 zarządzenia  ubiegłym roku, 304 umowy były podpisane, liczba mieszkańców 23 575 osób, wydano 2241 dowodów osobistych, wszczęto postępowania w 90 487 sprawach. Gmina jest duża i spraw jest bardzo wiele.

Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński: najlepiej obrazuje skalę tego, co się dzieje strona 187-188 raportu, gdzie widnieje ilość wydanych decyzji, zatrudnionych osób. Jest to zbiorczy obraz administracji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Łukaszczuk: kolejne bardzo obszerne sprawozdanie GOK z/s w Wysokiem. W sprawozdaniu jest sekwencja, że nastąpiła redukcja zadań organizacyjnych do dwóch działów. Czym to było spowodowane?

Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński: jest to kwestia organizacyjna. Powstał w urzędzie wydział.

Komisja Rewizyjna rozmawiała o ostatnich wydarzeniach kulturalnych w roku ubiegłym oraz o sukcesach zespołów gminnych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Łukaszczuk: kolejne sprawozdanie GOPS z/s w Zamościu.

Radna Beata Wichorowska: także obszerne sprawozdanie. Obejmuje bardzo dużo zagadnień.
Komisja Rewizyjna dyskutowała o nowych zadaniach, które wykonywał GOPS w ubiegłym roku.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Łukaszczuk: kolejne sprawozdanie CUW, które prowadzi obsługę administracyjno- finansową. W sprawozdaniach wszystko jest bardzo dokładnie podane, są wskazane ilości dzieci w poszczególnych oddziałach. Jeżeli są uwagi lub pytania to proszę bardzo.
Nie zgłoszono uwag, ani zapytań.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Łukaszczuk: następne sprawozdanie BP w Mokrem.

Radna Beata Wichorowska: Biblioteka Publiczna w Mokrem działa bardzo prężnie.

Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński: rzeczywiście działalność BP jest bardzo szeroka.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Łukaszczuk: jeżeli nie ma uwag to przechodzimy do kolejnego sprawozdania GZOK. Wiemy jakie zadania wykonuje GZOK, ponieważ na ostatnim posiedzeniu komisji omawialiśmy ocenę realizacji zadań wykonywanych przez GZOK. Oceniliśmy  działalność GZOK pozytywnie. Jeżeli są jakieś uwagi lub pytania, to bardzo proszę.

Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniami i oceniła je pozytywnie.

Punkt 6    Sprawy bieżące.

Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński: Prezes UOKiK przesłał uwagi odnośne projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie. Uwagi te dot. dopisanie  w § 6, że może być udzielana na podstawie niniejszej uchwały do dnia 30.06.2024r, a druga uwaga dot. innego zapisu niż my stosujemy, jeżeli chodzi o przywołanie przepisów prawnych. Nie wiem, czy druga uwagę uwzględnimy. Jest także projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Centrum Usług Wspólnych do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia  młodocianych pracowników, jest także projekt uchwały dot. złożenia wniosku z partnerami z Ukrainy w Programie Interreg oraz 3 projektów uchwał dot. zawarcia umowy o ogólnej współpracy samorządów. Może się zdarzyć, że pojawi się dodatkowy temat do Programu Interreg z innego działu, gdzie jest możliwość działania.
Zwiększenie środków związanych z Sitańcem to zabudowa altany w m. Sitaniec, gdzie do rozstrzygnięcia przetargu brak jest 24.000,00 zł. w Wierzchowinach propozycja zwiększenia 3.400,00 zł. zwiększenia na dodatkowe prace. Wólka Wieprzecka- zakup samochodu pożarniczego zwiększenie dotacji o 20.000,00 zł. Programu Interreg 45.000,00 zł w tym roku na przygotowanie wniosku aplikacyjnego.  Pięć nowych zadań związanych z MOF i pięć zadań  z wydatkami tego i przyszłego roku na opracowanie dokumentacji. To, co udało nam się włożyć do tego programu: modernizacja energetyczna budynków na terenie Gminy Zamość: Zawada i Wieprzec- budynki mieszkalne, budowa odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w gminie Zamość- CUW w Kalinowicach, GOK w Wysokiem, baza GZOK w Sitańcu, SP Zawada, SP Żdanów, BP Mokre, budynek GZOK i GOPS Zamość- pod to dokumentacja, monitoring przestrzeni publicznej na terenie Gminy Zamość: boisko Zawada i Orlik Żdanów, świetlica Żdanów, sala gimnastyczna Kalinowice. Wybraliśmy zadania partnerskie z Miastem Zamościem.
Nowe zadania drogowe, które mogą  być zgłoszone do Programu Polski Ład: budowa drogi wew. w m. Zawada nr. geodezyjny 440/51- droga przed kółkiem, Kalinowice droga, przy której jest robione oświetlenie uliczne w ramach FS, Wólka Panieńska tzw. deszczówka na osiedlu.
Wysokie droga łącznik, gdzie słyszymy, że takiej drogi nie da się zaprojektować.

Radny Konrad Kitka: a co z finansowaniem do Polskiego Ładu?

Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński: ostatnia droga nie jest do Programu Polski Ład.

Radny Konrad Kitka: czy na poziomie Gminy Zamość nie ma potrzeb w stosunku do dróg będących w sieci dróg publicznych tylko zajęliśmy się drogami wewnętrznymi? Moim zdaniem kategorii drogi generalnie wiążą się z natężeniem ruchu, a to przede wszystkim wiąże się z bezpieczeństwem. W tej chwili nie dość, że pojawią się te same miejscowości, to cofnęliśmy się, bo nie ma dróg w sieci dróg publicznych do wykonania w tych miejscowościach. Mam prośbę, aby Komisja Budżet i Rozwoju Gminy mogła określić kryteria jakimi się kieruje? Jest to na zasadzie tzw. wrzuty. Mnie nie przekonuje, czy podpisze wniosek 950, czy 2 osoby, tylko faktyczne potrzeby. Spotkałem się z sytuacjami na wielu zebraniach, że są te kwestie poruszane. Później w nie do końca zidentyfikowany przeze mnie sposób podchodzi się do realizacji tych wniosków. Spotkałem się z opinią, toczoną dwa lata, że chodnika w Kalinowicach się nie da zrobić. Jak to jest z tym, bo ja odbieram, że jest to na zasadzie wrzuty.

Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński: mówienie o tym, że coś się da zrobić, czy się nie da jest to mówienie. Dopiero na etapie działania da się sprawdzić, czy uda się go zaprojektować. W przypadku wysokiego przy działaniu okaże się, czy można zaprojektować drogę zachowując pewne warunki prawne i uzyskać pozwolenie na budowę. Temat dróg wewnętrznych, a nie budujemy dróg publicznych. Sytuacja jest odwrotna my drogi wewnętrzne budowaliśmy zawsze, ostatnie lata przestaliśmy budować drogi wewnętrzne, ponieważ pojawiły się duże dotacje na drogi, które są w sieci dróg publicznych. Drogi, które są w sieci dróg publicznych  większości maja nawierzchnię trwałą. W Gminie Zamość to też osiedla i to są drogi wewnętrzne. Uważam, że decyzje i stanowiska powinny być upubliczniane. Decyzje nie tylko poprzez dyskusję, ale także poprzez głosowanie na sesji powinno być. Nie są to wrzutki, są to propozycje Wójta, do których ma prawo, a Radni mają prawo ich nie przyjąć. Tak prawo stanowi, że projekt budżetu przedkłada tylko Wójt. Powtarzanie tych samych miejscowości, trzeba mówić o konkretach i wskazać, że w danej miejscowości było budowane bardzo dużo, a w innej nie. Wielokrotnie sygnalizuję, że tematy propozycji się pojawiają, aby było już coś pod projektowanie budżetowe, żeby była możliwość podejmowania decyzji, jeśli będą do tego predyspozycje. Przyjmę inne rozwiązania poprzez decyzję Rady, komisji. Rada może zaopiniować propozycje Wójta negatywnie. Organ wykonawczy, który jest rozliczany nie tylko przez mieszkańców, ale też przez radnych ma opinie rzucane na forum dyskusyjnym, opinie można także upubliczniać.

Radny Konrad Kitka: po to jest taki punkt jak sprawy bieżące, aby dyskutować. Miałem odwagę, aby zabrać w tym głos. Głównym problemem było pytanie do Pana, czy nie mamy potrzeb w sieci dróg publicznych. Wiązało się to z tym, że jako we wstępnej fazie swojej wypowiedzi podał Pan źródło finansowania do Polskiego Ładu, później się okazało, że coś będzie ze środków własnych i być może nie zostało t sprecyzowane. Mam prawo do własnej oceny i biorę odpowiedzialność za stwierdzenia i określenia, które wypowiedziałem. Odnosząc się do sfery publiczne, to komisja nie jest spotkaniem towarzyskim tylko publicznym i publicznie to powiedziałem. Chyba Pan żartuje, że komisja zaopiniuje negatywnie. Uważam, że nie ma takich możliwości.

Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński: nie zamykajmy drogi, że nie ma możliwości, aby radni, czy komisja powiedzieli ,,nie”. Jest to decyzja radnych, do której ja się dostosuję. Jeżeli Pan publicznie wypowie stwierdzenie, że w Gminie Zamość nie trzeba budować dróg wewnętrznych, to będę do Pana wypowiedzi podchodził inaczej. Powtarzam jeszcze raz, że ostatnio zaprzestaliśmy budowy dróg wewnętrznych.

Radny Konrad Kitka: nie powiedziałem, żebyśmy nie robili dróg wewnętrznych, ale zapytałem, czy mamy wszystko zrobione.

Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński: dla mnie pytanie dlaczego robimy drogi wewnętrzne, albo czy nie mamy problemów na drogach publicznych oznacza jednocześnie, że nie powinniśmy dróg wewnętrznych robić.
Radny Konrad Kitka: jest to nieuprawniona wykładnia rozszerzająca moje stwierdzenie. Jak najbardziej zastosuje się do tego o co Pan prosi, będę przekazywał to w sposób jak najbardziej publiczny.

Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński: jeżeli chodzi o zmiany to dotyczą wydatków bieżących i sfinansowania później tych zadań, które proponuję. Propozycja zwiększenia                       o 100.000,00 zł środków na dotacje celową dofinansowania kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych. Na tym zadaniu zwiększane już były środki ze 100.000,00 zł na 150.000,00 zł i są one wyczerpane. Kolejne zwiększenie o 50.000,00 zł na pozostałe obiekty gminne, na energię i gaz. Planowanie przestrzenne i decyzje podejmowane ostatnio, związane ze SUiKZP to środki na ten rok są zabezpieczone w ramach wydatków bieżących. Zwiększenie o 510.000,00 zł na wynagrodzenia w administracji. Zmniejszenie rezerwy oświatowej 634.000,00 zł, pozostaje 638.500,00 zł na rezerwie oświatowej i zmniejszenie rezerwy kryzysowej z 380.000,00 zł na 190.000,00 zł. Na dzień dzisiejszy to, co udało nam się potwierdzić ze stron administracji rządowej, to mamy otrzymać środki w kwocie ponad 6.000.000,00 zł. W tym będą podwyżki dla nauczycieli, więc o ta część mniej. Nie wiem jeszcze jaka będzie to kwota. Jeszcze 300.000,00 zł dla GZOK na bieżące utrzymanie dróg i wakacyjne remonty także 30.000,00 zł dodatkowych środków. Z tym, że część środków na remonty w szkołach była już zabezpieczona poprzez przesunięcia pomiędzy zadaniami.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Łukaszczuk: czy są pytania?

Nie zgłoszono.

Punkt 7    Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Henryk Łukaszczuk podziękował uczestnikom komisji za udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

źródło: UG Zamość

Komentarze do: “Nieobecny radny aktywnym uczestnikiem posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top