Mieszkańcy Płoskiego wnioskują o szybkie decyzje w sprawie budowy Wiejskiego Domu Kultury z garażem dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Szanowny Pan
Ryszard Gliwiński
Wójt Gminy Zamość

Jako mieszkańcy wsi Płoskie, największego sołectwa w gminie Zamość, zauważając liczne inwestycje realizowane przez lata w innych miejscowościach, z których się bardzo cieszymy, zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań na rzecz pilnej budowy w naszej miejscowości Wiejskiego Domu Kultury wraz z garażem dla Ochotniczej Straży Pożarnej.
Składając powyższy wniosek liczymy na maksymalne przyśpieszenie realizacji tej niezwykle potrzebnej inwestycji, która decyzją władz samorządowych została już wpisana do wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Zamość. O jej wielkiej wadze dla naszych mieszkańców świadczy fakt, że na nasz wniosek, z pieniędzy samorządowych, wydatkowanych na podstawie decyzji zebrania mieszkańców naszego sołectwa władze gminy wykonały dokumentację techniczną budowy tego obiektu.
Prosimy o wpisanie tej inwestycji do budżetu naszej, największej w województwie lubelskim i najbogatszej wiejskiej gminy, oraz w celu pozyskania zewnętrznych środków finansowych, złożenie stosownych wniosków do unijnych lub rządowych programów np. Nowy Ład. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że takie wsparcie jest bardzo często udzielane, co ważne z zapewnieniem przekazania dużego wkładu finansowego na realizowane zadania. Przykładem udzielenia pomocy rządowej dla oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji jest remont naszej Szkoły Podstawowej, który okazał się możliwy dzięki złożeniu przez władze gminy – namowach mieszkańców, naszych rozmowach z posłem Sławomirem Zawiślakiem – stosownego wniosku do rządowego programu Nowy Ład.
Uzasadnieniem potrzeby pilnej budowy w Płoskiem Wiejskiego Domu Kultury wraz z garażem dla Ochotniczej Straży Pożarnej jest fakt, że bardzo aktywni mieszkańcy naszej miejscowości od lat oczekują udostępnienia przez władze gminy godnego miejsca, w którym mogliby realizować swoją społeczną aktywność, także spotykać się podczas uroczystości, okolicznościowych, spotkań mieszkańców itp. Jako mieszkańcy największego sołectwa w gminie aktualnie nie dysponujemy (w przeciwieństwie do innych, licznych miejscowości) obiektem, który zabezpieczyłby potrzeby dla naszej, służącej mieszkańcom aktywności, także codziennej współpracy z władzami gminy.
Pragniemy przypomnieć, że Panie zrzeszone w licznym i aktywnym Kole Gospodyń Wiejskich w Płoskiem biorą czynny udział w życiu naszej miejscowości a ponadto w dożynkach gminnych, jak i powiatowych, jarmarkach, konkursach kulinarnych oraz w akcjach charytatywnych. Na terenie miejscowości działa wyśmienity zespół śpiewaczy Ale Cantare, który zdobywa liczne nagrody, jest m.in. laureatem Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Tyskich Wieczorów Kolędowych, 7 Festiwalu Cantantes Lublinensis oraz uczestniczył w licznych koncertach pieśni religijnych, patriotycznych i rozrywkowych w miejscowościach Gminy Zamość i Miasta Zamość. Natomiast nasza Ochotnicza Straż Pożarna w ostatnich latach zdobywa same pierwsze miejsca w gminnych zawodach strażackich, czynnie udziela się we wszelkiego rodzaju akcjach charytatywnych. Druhowie prowadzą prężnie działającą Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Strażacy organizują kursy pierwszej pomocy, czynnie udzielają się w gminie, jak i w powiecie. Nasza jednostka wyjeżdża również do każdego zgłoszenia Państwowej Straży Pożarnej. Druhowie jako społecznicy często sami starają się zaopatrzyć w sprzęt niezbędny do ratowania życia i mienia, czego przykładem jest zakup samochodu pożarniczego, dzięki sprzedaży przekazanego przez mieszkańców Płoskiego złomu.
W nawiązaniu do powyższego należy stwierdzić, że świetlica wiejska wraz z garażem OSP, którą aktualnie użytkujemy, nie spełnia naszych potrzeb, jest m.in. za mało miejsca na prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej, na zabezpieczenie sprzętu, który działające w naszej miejscowości organizacje posiadają i wykorzystują.
Realizacja wnioskowanej inwestycji pozwoliłaby na polepszenie warunków funkcjonowania i rozwijania aktywności społecznej w naszej miejscowości. Wiejski Dom Kultury wraz z garażem dla Ochotniczej Straży Pożarnej stałby się też ważnym centrum spotkań, kultury, integracji, które służyłoby lokalnej społeczności. Miejscem, które będzie posiadało godne zaplecze, w którym mieszkańcy spotykać się będą przy okazji organizacji lokalnych inicjatyw, warsztatów, szkoleń, koncertów, zebrań i tym podobnych wydarzeń. W załączeniu przedstawiamy podpisy naszych mieszkańców.
Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.

Z poważaniem mieszkańcy wsi Płoskie

W dniu 20 lutego 2023 roku w siedzibie Urzędu Gminy złożony został skierowany do Wójta Gminy Zamość wniosek Mieszkańców Płoskiego w sprawie podjęcia działań na rzecz pilnej budowy Wiejskiego Domu Kultury z garażem dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Ilość podpisów pod wnioskiem (869 Mieszkańców), upubliczniona forma jego złożenia (nagranie umieszczone w facebook OSP Płoskie), oraz treść która uważam wprowadza zamieszanie w przekazie publicznym – to wszystko zdecydowało o mojej decyzji upublicznienia rozpatrywania wniosku. Oprócz niniejszej publikacji będzie jeszcze materiał zamieszczony na stronie internetowej Gminy. W przedmiocie wniosku wypowie się także Rada Gminy.
Krótko o inwestycji, której dotyczy wniosek Mieszkańców Płoskiego. W ramach budżetu Gminy Zamość 2022 roku zrealizowane zostało zadanie pod nazwą Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiejskiego Domu Kultury z garażem dla OSP. To zadanie Funduszu Sołeckiego o którego przeznaczeniu zdecydowali Mieszkańcy Płoskiego w trackie zebrania wiejskiego we wrześniu 2021 roku. Wokół tej decyzji było wówczas bardzo głośno. Zainteresowanych odsyłam do Biuletynu Samorządu Gminy Zamość – wydania październik, listopad i grudzień 2021 roku (w wersji elektronicznej dostępne na www.gminazamosc.pl) Opracowana dokumentacja zakłada, że inwestycja obejmowała będzie budowę parterowego budynku o łącznej powierzchni 750 m² z instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi, oraz utwardzenie i ogrodzenie terenu. Zakres opracowania uzgadniany był z Osobami reprezentującymi Mieszkańców Płoskiego. Obecny kosztorys inwestorki całości zadania to ponad 6 900 000 zł, w tym garażu dla OSP prawie 2 200 000 zł.
Podczas zebrania sprawozdawczego stowarzyszenia OSP Płoskie Druhowie wspierani przez Pana Posła Sławomira Zawiślaka zakomunikowali Wójtowi Gminy że będą zbierać podpisy Mieszkańców pod wspomnianym powyżej wnioskiem, który został wówczas odczytany publicznie. Podejmowałem próbę merytorycznej rozmowy z zebranymi o obecnych warunkach realizacji zadania. W obecności Pana Posła było to jednak niemożliwe. Nie wsparli mnie wówczas Radni Rady Gminy z Płoskiego. Atmosferę zebrania strażackiego obrazuje sposób przekazania Wójtowi wniosku. Zachęcam do obejrzenia nagranie umieszczonego w facebook OSP Płoskie. Wartym zauważenia jest fakt, że 20 lutego w czasie składania wniosku i realizacji nagrania na tle budynku urzędu Wójt Gminy był w urzędzie. Zaskakująca forma kontaktu z Wójtem Pana Posła (Mieszkańca Gminy) i Strażaków. Obraz tego co z samorządami i Polakami przez ostatnie siedem lat zrobili Politycy i jak pięknie Polacy potrafią się szanować.
Wspomniana powyżej inwestycja nie jest jedynym pilnym do realizacji zadaniem w sołectwie Płoskie. Nie ma tutaj miejsca na ich szczegółowe wyliczanie, więc tylko ogólny zarys: budowa nowych i przebudowa istniejących trwałych nawierzchni dróg, rozbudowa wodociągu, nowe oświetlenia uliczne, przebudowa chodnika i oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 74, budowa zatok autobusowych przy tej drodze. Mieszkańcy Płoskiego piszą i dzwonią do mnie z prośbą o więcej kursów autobusów podmiejskich i wydłużenie funkcjonowania ulicznego do godz. 23º³. W zebraniach wiejskich Mieszkańców Płoskiego bierze udział 61 Mieszkańców (2020rok), 41 (2021rok), 56 (2022 rok). Wspomniane zebranie strażackie zgromadziło 35 Druhów. Zamieszkałych posesji w Płoskiem jest ponad 600, a pełnoletnich Mieszkańców około 1900. Pod wnioskiem o budowę Wiejskiego Domu Kultury z garażem dla OSP Strażacy zebrali 869 podpisów. Wnioski z porównania tych danych pozostawiam Czytelnikom. Mieszkańcom Płoskiego pozostawiam też odpowiedzi na moim zdaniem ważne pytania. Co Strażacy mówili Mieszkańcom podczas akcji zbierania podpisów? Czy wspominali o potrzebie realizacji innych pilnych zadaniach, o nie zrealizowanych dotychczas uchwałach zebrań wiejskich? Czy Strażacy mówili o sytuacji w gminnych finansach lat 2022‑2023 o której piszę w materiałach zamieszczanych na www.gminazamosc.pl w zakładkach „Pytanie do Wójta” „Blog Wójta Gminy” oraz „Biuletyn i media – Biuletyn Samorządu Gminy Zamość” – w dwóch ostatnich wydaniach 2022 roku.
W trakcie wspomnianego powyżej zebrania OSP Płoskie oraz we wniosku jako źródło finansowania inwestycji wskazywany jest Rządowy Program POLSKI ŁAD – FUNDUSZ INWESTYCJI STRATEGICZNYCH. Mówi o tym publicznie Pan Poseł Sławomir Zawiślak. Fakt jest taki, że do dzisiaj Wójt Gminy Zamość nic nie wie o terminie i warunkach naboru konkursowego wniosków tego programu. Przyjmijmy jednak założenie, że konkurs i wyścig Gmin po rozdawane przez Polityków pieniądze na inwestycje kiedyś będzie. W ostatnim konkursie tego programu każda gmina mogła złożyć maksimum trzy wnioski. Na realizację inwestycji z zakresu kultury można było pozyskać dotację w wysokości do 90% kosztów, czyli w przypadku wniosku Płoskiego ok. 6 200 000 zł. W ramach wspomnianego programu można będzie także otrzymać dotację na realizację innych pilnych dla Płoskiego inwestycji – np. sfinansowanie w 95% budowy dróg czy też rozbudowy wodociągu. Czy o tym też mówili Mieszkańcom Płoskiego Strażacy podczas zbierania podpisów?
Gmina Zamość to 35 Sołectw, w tym kilka niewiele mniejszych od Płoskiego. W każdym z Sołectw Mieszkańcy czekają na realizację pilnych inwestycji. Ewentualne pieniądze Rządowego Programu POLSKI ŁAD – FUNDUSZ INWESTYCJI STRATEGICZNYCH są nadzieją na nowe drogi i inne pilne zadania w 35 Sołectwach Gminy. W takiej świadomości i w takich warunkach trzeba podejmować decyzje o tym jakie zadania wybrać do udziału w przyszłych konkursach wspomnianego Rządowego programu. Dlatego skierowany do Wójta wniosek Mieszkańców Płoskiego będzie rozpatrywany przez Komisje Rady Gminy, którym przedłożę do wyboru także inne propozycji.
Gmina Zamość nie jest najbogatszą gminą Województwa Lubelskiego. Jest wręcz odwrotnie. Wystarczy aby Pan Poseł i Strażacy spojrzeli do uchwały Rady Gminy przyjmującej budżet Gminy 2023 roku. Określony w niej deficyt budżetowy to aż 22 000 650 zł. Po raz pierwszy mamy ujemny wynik w relacji dochody bieżące/wydatki bieżące (- 3 089 877 zł). Oznacza to, że nie mamy własnych środków na inwestycje, a dochodami bieżącymi nie finansujemy wszystkich wydatków bieżących. W 2023 roku dochody bieżące budżetu Gminy są mniejsze o 32 365 zł od dochodów budżetu 2021 roku, a wydatki bieżące 2023 roku są większe 17 789 193 zł od wydatków 2021 roku. W tym czasie Minister Finansów obniżył przekazywane Gminie dochody bieżące budżetu o 7 619 115 zł.
Z treści wniosku i publicznych wypowiedzi Pana Posła Sławomira Zawiślaka wynika Wójt i Rada Gminy przez wiele lat zapominali o potrzebach inwestycyjnych Płoskiego. Mam w tym zakresie zupełnie inne zdanie. Nie oznacza to oczywiście, że w Płoskiem nie ma pilnych potrzeb inwestycyjnych. W najbliższych miesiącach przygotuję i upublicznię zestawienie zadań zrealizowanych w Sołectwie oraz potrzeb wciąż czekających na wykonanie. Teraz wspomnę tylko o tym, że z 36 206 166 zł wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy 2023 roku aż 12 874 000 zł (36%) to zadania realizowane w Płoskiem. Przebudowa w latach 2022‑2023 Szkoły Podstawowej w miejscowości Płoskie za 7 293 845 zł to decyzje i odpowiedzialność przed Mieszkańcami Wójta i Rady. Także budowa w latach 2016 – 2024 wodociągu. Na takie inwestycje czekają też inne Sołectwa i mogły one być finansowane z Rządowego Programu POLSKI ŁAD – FUNDUSZ INWESTYCJI STRATEGICZNYCH, z którego dofinansowaniem realizowana jest obecnie przebudowa Szkoły w Płoskiem.
O sytuacji w gminnych finansach lat 2022‑2023 piszę w materiałach zamieszczanych na www.gminazamosc.pl w zakładkach „Pytanie do Wójta” „Blog Wójta Gminy” oraz „Biuletyn i media – Biuletyn Samorządu Gminy Zamość” – w dwóch ostatnich wydaniach 2022 roku. Tego nie ma w publicznych medialnych przekazach. Zachęcam do lektury i korespondencji poprzez „Pytanie do Wójta” na www.gminazamosc.pl Mam nadzieję że zabiorą głos także Mieszkańcy Płoskiego.

3.03.2023 r.
Ryszard Gliwiński

 

źródło: UG Zamość

Komentarze do: “Mieszkańcy Płoskiego wnioskują o szybkie decyzje w sprawie budowy Wiejskiego Domu Kultury z garażem dla Ochotniczej Straży Pożarnej

 1. Też Mieszkaniec

  Wójt znowu nie zrozumiał co napisali w liście mieszkańcy i jak zwykle odwraca kota ogonem. A to, że Zawiślak, a to że radni z Płoskiego, a to że przed budynkiem gminy nagrano filmik naświetlający problem. Nie chodzi panie Wójcie o Pana ego, tylko o rozwiązywanie problemów i potrzeb mieszkańców, którzy do tego zadania wynajęli Pana. Proszę pomyśleć jak to zrealizować i przedstawić plan, a nie stwierdzać, że się nie da.

  Reply
 2. Sąsiad

  Jak zauważył Pan Wójt mieszkańcy nie chcą się z nim spotykać w ramach zebrań wiejskich. I to nie tylko mieszkańcy Płoskiego.
  Czyżby to efektem wielu lat pracy samorządowej Pana Wójta?

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top