Zakończenie rozbudowy dróg gminnych w Szopinku

Dnia 17 listopada 2023 roku dokonano odbioru inwestycji pn.: „Rozbudowa dróg gminnych nr 110381L i 110382L w m. Szopinek”, trwającej 16 miesięcy.
Zadanie dotyczyło rozbudowy odcinka drogi gminnej nr 110381L (o dł. 976,23 m)
i całej drogi gminnej 110382L (o dł. 1 838,66 m) – razem 2 814,89 m. W ramach zadania zostało wykonane: nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o szer. 5,50 m, zjazdy indywidualne, publiczne i dojścia do posesji, chodnik o szerokości 2,00 m z kostki brukowej betonowej, utwardzenie poboczy gruntowych o szer. 0,75 m, kanał technologiczny, przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi, drogą wewnętrzną i linią kolejową nr 72, przebudowa istniejącej infrastruktury podziemnej, odwodnienie, przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego, rozbiórka obiektu mostowego (wiaduktu), parking przy świetlicy wiejskiej, oświetlone przejścia dla pieszych ze znakami aktywnymi i z czujnikami ruchu, przystanki autobusowe z wiatami przystankowymi na peronach oraz dostosowanie oznakowania pionowego i poziomego.
Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze postępowania przetargowego była firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość.
Na wykonanie zadania Gmina Zamość uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4 036 029,85 zł brutto. Całkowita wartość zadania (robót budowlanych) wyniosła 9 621 859,43 zł brutto, w tym koszty kwalifikowane 9 179 717,65 zł.
Dzięki realizacji inwestycji polepszył się stan infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zamość, poprawiła się jakość życia mieszkańców – łatwiejszy, szybszy i bezpieczniejszy dojazd do miejsc do miejsc edukacji i pracy oraz do miejsc dostępności usług publicznych. Nowa infrastruktura drogowa to także wzrost poczucia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi.

źródło: UG Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top