L sesja Rady Gminy Zamość. Radni uchwalili budżet na 2023 r.

W dniu 29 grudnia 2022 r. odbyła się L sesja Rady Gminy Zamość, w trakcie której radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zamość na 2023 rok. W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. 17 radnych głosowało za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zamość na 2023 rok a jeden z radnych wstrzymał się od głosu.

Radni nie obecni na sesji:

1. Radna Anna Bartoń

2. Radny Michał Budzyński

3. Radny Krzysztof Gromek

Uchwała budżetowa na 2023 r. określa:

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 103.671.701,53zł,
z tego dochody bieżące 86.376.308,15 zł. i dochody majątkowe 17.295.393,38 zł.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 121.522.351,07zł,
z tego wydatki bieżące 89.471.185,02 zł. i wydatki majątkowe 32.051.166,05
.

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 17.850.649,54 .

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych
z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z
udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 624.792,21 zł.

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w
kwocie 8.838.348,72 zł.

wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.656.508,60 zł.

kredytu długoterminowego w kwocie 1.731.000,00 zł

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zamość na 2023 r.:

Budżet 2023 – projekt uchwały.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (2023 – 2030).

WPF (2023-2030).

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 r. to kolejny temat nad którym pochylili się radni w trakcie L sesji Rady Gminy Zamość.

Obrady L sesji Rady Gminy Zamość:

 

WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA

Materiał Video – UG Zamość

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top