Konkurs na stanowisko urzędnicze:Pracownik ds. gospodarki komunalnej

Wójt Gminy Zamość ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej nabór na stanowisko urzędnicze w  Urzędzie Gminy Zamość. Tym razem na Pracownika ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy Zamość.

Ogłoszenie o pracę umieszczone w BIP:

WÓJT GMINY ZAMOŚĆ

OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Urzędu Gminy Zamość

2. Określenie stanowiska pracy

Pracownik  ds. gospodarki komunalnej

3. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące kryteria:

Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych  w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 21  listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2016r. poz. 902)

2) wykształcenie wyższe ekonomiczne I lub II stopnia,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) brak skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia     publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowana opinia,

6)  wymagana wiedza z zakresu:

a) znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz przepisów prawa z nim     związanych w szczególności:

– ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

– ustawy Ordynacja podatkowa,

–  ustawy o finansach publicznych,

– ustawy o samorządzie gminnym,

– ustawy o pracownikach samorządowych,

– ustawy o dostępie do informacji publicznej,

– Uchwały RG Zamość ,,Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zamość.

Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność korzystania z przepisów prawa,

2) umiejętność    obsługi   komputera  w  zakresie  MS  Office, Word, Exel, programu podatkowego firmy Mikrobit), umiejętność obsługi  urządzeń biurowych,

3) wysoka odporność na stres i działanie pod presją czasu, wysoka kultura osobista, sumienność, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, umiejętność pracy w zespole, rzeczowość, komunikatywność,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:

1. Wystawianie Kwitariuszy K-103

2. Wystawiani  wezwań  i  upomnień  wobec  osób  zalegających  z  opłatami  za  gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Sporządzanie tytułów wykonawczych wobec dłużników.

4. Sporządzanie sprawozdań w zakresie wpłat, umorzeń odpisów i przypisów z  opłat.

5. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków.

6. Inne prace zlecone przez przełożonego.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godzin na dobę (40 godzin tygodniowo)

2) w przypadku obowiązku odbycia służby przygotowawczej pierwsza umowa o pracę na czas określony do 6 miesięcy,

3) praca w siedzibie  urzędu gminy,

4) praca przy komputerze,

5) wyjazdy służbowe.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Zamość, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu nauki i  stażu pracy,

2) list motywacyjny,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy

4) kwestionariusz osobowy,

5) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

6) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,

7 ) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych  oraz korzysta z pełni praw publicznych,

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszeniu o naborze jest niższy niż 6 %.

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z  podanym adresem zwrotnym osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Zamość pok. 1 lub drogą pocztową na adres:  Urząd Gminy Zamość ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość

–  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika  ds gospodarki komunalnej w referacie  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ” w  terminie do dnia 14 grudnia 2016 r. do godz. 15.30 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

8. Inne informacje:

– Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

– Osoby, które spełnią wymagania formalne  określone w  ogłoszeniu  i zakwalifikują się do dalszego postępowania,  będą informowane telefonicznie bądź pisemnie o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana  oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

 – Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

– Informacje związane z procedurą  naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu pod numerem  (84) 639-29-59 w. 39

– Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://ugzamosc.bip.lubelskie.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Zamość.

Źródło: BIP Urzędu Gminy Zamość

Informacja o naborze ukazała się w BIP. Nie ukazała się jeszcze natomiast na stronie gminazamosc.pl ani na Facebooku (obok innych aktualności z gminy).

Dzięki rozpowszechnieniu tej informacji, dotarła by ona do większej ilości osób, i może zgłosiłoby się więcej osób, a co za tym idzie, zwiększyłaby się szansa na dokonanie wyboru najlepszego z kandydatów?

Gdy pracodawca szuka odpowiednich pracowników, to stara się dotrzeć do jak największego grona odbiorców (liczne ogłoszenia na stronach internetowych, w prasie, na portalach specjalizujących się w wyszukiwaniu pracowników), co rozumie się zresztą samo przez się.

Inne samorządy np. korzystają z różnych środków komunikacji w celu znalezienia odpowiedniego pracownika na dane stanowisko (Ministerstwo Cyfryzacji, UG Kęty, UM Wadowice, i inne).

Być może tak będzie kiedyś w gminie Zamość.

W każdym razie jako serwis informacyjny chcemy pomóc osobom szukającym pracy (również w tym Urzędzie) i m.in. dlatego umieszczamy tę informację na naszym serwisie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top