XXI sesja Rady Gminy Zamość. Niemożliwe stało się możliwe

W dniu 25 sierpnia 2020 roku o godz. 10.00 w Zamościu odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Zamość. Tym razem sesja Rady Gminy odbędzie się w w budynku Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3.

Po licznych zapytaniach mieszkańców o zdalne [ na odległość ] obrady Rady Gminy Zamość znaleziono rozwiązanie na przeprowadzenie obrad w sposób tradycyjny.

Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wnioski radnych.
8. Odpowiedzi na wnioski radnych.
9. Wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
b) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat z budżetu Gminy Zamość do taryf dla  zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na działce nr 910/1 obręb Żdanów.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/174 z dnia 24 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. Nr 2475) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zamość w 2020 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Zamość.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Zamość do stowarzyszenia Euroregion „Roztocze”.
17. Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych Gminy za 2019 rok:
a) Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem,
b) Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem,
c) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu,
d) Centrum Usług Wspólnych,
e) Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość,
f) Urzędu Gminy Zamość.
18. Raport o stanie Gminy Zamość za 2019 rok:
a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Zamość za rok 2019,
b) debata nad raportem,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Zamość.
19. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok:
a) wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Gminy Zamość,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie:
– przedłożonego przez Wójta Gminy Zamość sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją
o stanie mienia Gminy,
– wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość (dot. uchwały Komisji Rewizyjnej z dnia 22.07.2020 r.),
c) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zamość za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy – dyskusja,
d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok,
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
20. Informacja o pracy Wójta.
21. Zakończenie sesji.

źródło: UG Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top