Dzisiaj sesja Rady Gminy Zamość. Skrywane w tajemnicy przed mieszkańcami projekty uchwał tzw. ” podatkowych”

W dniu dzisiejszym o godz. 15.30 w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Zamość. Na niej gorący temat podwyżek za śmieci. Dyskusja na jego temat potrwa pewnie niekrótko, a wynik głosowania nie jest przesądzony. Pod głosowanie pójdą też projekty uchwał dotyczące podwyżki podatku od nieruchomości i gruntów, jak również zostawiające na tym samym poziomie podatki od środków transportowych.

W BIP na stronie Urzędu Gminy Zamość do chwili obecnej nie zostały opublikowane projekty uchwał a zwłaszcze te dotyczące podwyżek podatków. Dlaczego projekty uchwał pozostają tajemnicą ?. Dlaczego mieszkańcy nie mogą wcześniej zapoznać się z projektami uchwał aby wnieść swoje uwagi radnym?. Po jakim casie od publikacji naszego tekstu zostaną upublicznione projekty uchwał?. Dlaczego tak ważne dla mieszkańców projekty uchwał tzw.”podatkowych”  jeżeli zostaną wkrótce upublicznione to stanie się na kilka godzin przed sesja Rady Gminy Zamość.

My pytamy wójta o powód nie publikowania w BIP projektów uchwał oraz wniosimy o ich publikację.

Treść wniosku:

Szanowny Panie Wójcie

 

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej/Dz,U,Nr 112,poz,1198 z
późn,zm/ oraz prawa prasowego zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w zakresie;

1. Dlaczego do chwili obecnej w BIP nie zostały opublikowane projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Gminy Zamość, która odbędzie się za kilka godzin w świetlicy wiejskiej w Mokrem?.

2. Wnosimy o pilną publikację projektów uchwał w BIP Urzędu Gminy Zamość na dzisiejszą sesję.

Odpowiedź proszę przekazać drogą elektroniczną w terminie określonym w art.13.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej na adres naszej redakcji.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
9. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Chyża w Gminie Zamość.
11. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Zamość na rok 2020.
12. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.
13. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych.
14. Projekt uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
15. Projekt uchwały w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Jatutów w Gminie Zamość.
16. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej mienie gminy (obręb Białowola).
18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie gminy (obręb Wieprzec Wychody).
19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Jatutów).
20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Sitaniec Błonie).
21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Szopinek).
22. Ocena stopnia realizacji zadań funduszu sołeckiego w 2019 r.
23. Informacja o przygotowaniu gminy do sezonu zimowego.
24. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby zobowiązane do ich złożenia.
25. Informacja o pracy wójta.
26. Wnioski radnych.
27. Odpowiedzi na wnioski radnych.
28. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
29. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
30. Zakończenie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top