Czy Radni Rady Gminy Zamość utrudniają mieszkańcom możliwość występowania z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą?

Wobec nowelizacji ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa, jakie weszły w życie w dniu 31 stycznia 2018 r., w polskim systemie prawnym zagwarantowane zostało prawo mieszkańcom jednostek samorządu terytorialnego do występowania z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą do organów stanowiących, czyli do rady gminy, powiatu i sejmiku województwa. Do tej pory także nie było przeciwwskazań, aby w kręgu podmiotów mających prawo składać projekty uchwał znajdowała się grupa mieszkańców, ale zależało to jednak wyłącznie od dobrej woli władz.

Dzięki zmianie przepisów ustaw samorządowych prawo do występowania z obywatelską inicjatywą ustawodawczą zostało przyznane mieszkańcom jednostek samorządu na terenie całej Polski. Do zmian należy odnieść się z dużą aprobatą i podkreślić, że inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców jest istotnym narzędziem zwiększania partycypacji obywateli w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego, a co najważniejsze, pozwala ona mieszkańcom realnie wpływać na politykę kształtowaną przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

Wiele samorządów podjęło uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w ubiegłym roku. W Gminie Zamość procedura z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą rozpoczęła się w dniu 13 marca 2019 roku. Podczas posiedzenia Komisji Oświatowo – Społecznej Konrad Dziuba– Zastępca Dyrektora Wydziału Społeczno-Administracyjnego omówił projekt uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

W trakcie dyskusji głos zabrał jeden radny Krzysztof Ostasz, który zgłosił dwa wnioski i złożył jedno zapytanie. Inni radni obecni na posiedzeniu przedmiotowej komisji nie zabrali głosu w dyskusji nad projektem uchwały.

Uchwała w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej ujęta została w porządku obrad VI sesji Rady Gminy Zamość, która odbyła się w dniu 21 marca 2019 roku. Z uwagi na wnioski zgłoszone przez radnego Krzysztofa Ostasza punkt dotyczący uchwały został zdjęty na wniosek wójta Ryszarda Gliwińskiego.

Po analizie wniosków radnego Krzysztofa Ostasza projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad kolejnej sesji, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2019 roku. Podczas obrad VII sesji Rady Gminy Zamość radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.  Przed głosowaniem nad uchwałą wójt Ryszard Gliwiński omawiając projekt uchwały stwierdził, że radca prawny pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. Wójt Gliwiński stwierdził, że zapisy w uchwale dotyczące RODO muszą pozostać gdyż regulują to odrębne przepisy.

Z zapisami dotyczącymi RODO oraz sposobem sprawdzania podpisów nie zgodził się jeden z mieszkańców Gminy Zamość. Ryszard Puchacz w swoim piśmie wezwał Radę Gminy Zamość do usunięcia naruszenia prawa. W ocenie kierującego wezwanie zapis dotyczący dołączenia zgody na przetwarzanie danych osobowych od mieszkańców, którzy wystąpili z inicjatywą uchwałodawczą jest niezgodny z prawem. Czy radni przychylą się do uzasadnienia ? Tego dowiemy się na najbliższej sesji Rady Gminy Zamość.

Poniżej treść wystąpienia do Rady Gminy Zamość;

Rada Gminy Zamość

ul. Peowiaków 92

WEZWANIE RADY GMINY ZAMOŚĆ DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA

Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. Z 2002 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) wzywam do usunięcia naruszenia prawa w uchwala Rady Gminy Zamość z dnia 25 kwietnia 2019 r. nr uchwały VII/68/19.

Powyższej uchwale zarzucam następujące naruszenie prawa: Rada w & 9 ust. 2 ustaliła obowiązek dołączenia do projektu uchwały zgody na przetwarzanie danych osobowych od mieszkańców, którzy wystąpili z inicjatywą uchwałodawczą. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ( Dz. Urz. UE. L Nr. 119 ) , dalej jako ”RODO ” , w analizowanym przypadku przetwarzanie danych będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze : ( tu obowiązku wykazania poparcia inicjatywy przez niezbędną liczbę osób), a tym samym osoba, której dane dotyczą nie ma podstaw do wyrażania zgody na przetwarzanie swoich danych. Dodatkowo wskazać należy, że zgodnie z art. 4 pkt. 11 rozporządzenia RODO ” zgoda ” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Należy zatem stwierdzić, że w analizowanym przypadku, złożenie podpisu wyrażającego poparcie dla obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej uznać należy za wyraźne działanie potwierdzające przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z realizacją obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

& 10 ust. 3 i 4 uchwały w sposób istotny narusza art. 18 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 4 u.s.g rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy : w tym celu powołuje komisję rewizyjną. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Pozycja komisji rewizyjnej jest więc szczególna. Przede wszystkim jej utworzenie jest obowiązkowe, oraz ustawowo został określony zakres zadań tej komisji. Ustawodawca określając zakres działań komisji rewizyjnej w zasadzie ograniczył jej właściwości do spraw kontroli nad działalnością wójta ,gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych a także do opiniowania wykonania budżetu gminy i występowania z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielania lub nieudzielania absolutorium wójtowi gminy, a także do ewentualnie innych spraw z zakresu kontroli. Inne sprawy z zakresu kontroli to sprawy mieszczące się w ramach uprawnień kontrolnych rady nad podmiotami wymienionymi w ust. 1 art. 18a. Wobec tego, że zakres spraw przekazanych komisji rewizyjnej przez ustawę został ściśle określony wobec tego rada gminy a tym bardziej wójt nie może powierzyć komisji rewizyjnej innych zadań niż dotyczących uprawnień kontrolnych. Sprawdzanie danych osobowych mieszkańców występujących z inicjatywą uchwałodawczą nie mieści się w zakresie uprawnień kontrolnych rady gminy i tym samym komisji rewizyjnej. W tym stanie rzeczy komisji rewizyjnej nie można powierzyć czynności sprawdzających liczbę mieszkańców popierających inicjatywę uchwałodawczą.

Z poważaniem:

Ryszard Puchacz

 

 

Komentarze do: “Czy Radni Rady Gminy Zamość utrudniają mieszkańcom możliwość występowania z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą?

  1. Wróg Publiczny

    Szanowny Panie Mieszkańcu. Uważam, że Pan wojewoda powinien wesprzeć wspieraniem Pańską inicjatywę.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top