Znamy kalendarz wyborczy wyborów samorządowych 2024

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, a ewentualna ich druga tura 21 kwietnia. Będziemy w nich wybierać radnych gmin, powiatów, sejmików województw, dzielnic m.st. Warszawy, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

KALENDARIUM

Zgodnie z  załącznikiem (kalendarzem) do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, określono daty wszystkich czynności wyborczych do czasu wyborów:

 • Do 12 lutego 2024 r.

Powinno nastąpić podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej.

Zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego.

 • Do 22 lutego 2024 r.

Dokonać należy zgłoszenia komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

 • Do 27 lutego 2024 r. do godz. 16:00

Komisarze wyborczy powinni dokonać powołania komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych.

 • Do 4 marca 2024 r.

Powinny zostać utworzone obwody głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów.
Do tego terminu również powinny zostać zgłoszone terytorialnym komisjom wyborczym listy kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego.

 • Do 8 marca 2024 r.

Podane powinny zostać do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika. Zgłasza się także komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

 • Do 13 marca 2024 r.

Państwowa Komisja Wyborczą przyznaje jednolite numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw.

 • Do 14 marca 2024 r. do godz. 16:00

Dokonuje się zgłaszania gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

 • Do 15 marca 2024 r.

Następuje przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą.

 • Do 18 marca 2024 r.

Komisarz wyborczy przyznaje numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim.

Komisarze wyborczy powołują obwodowe komisje wyborcze.

 • Od dnia 23 marca 2024 r. do dnia 5 kwietnia 2024 r. do godz. 24:00

Nieodpłatnie rozpowszechniane są w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycje wyborcze przygotowane przez komitety wyborcze.

 • Do 25 marca 2024 r.

Podaje się do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania obwieszczeń:

   1. a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
   2. b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Dokonuje się zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Zgłasza się zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

 • Do 28 marca 2024 r.

Podaje się do publicznej wiadomości informacje o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich, w dniu wyborów, bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego.

 • Do 29 marca 2024 r.

Składa się wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

 • Do 4 kwietnia 2024 r.

Informuje się wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania.

 • W dniu 5 kwietnia 2024 r. o godz. 24:00

Zakończenie kampanii wyborczej.

 • W dniu 7 kwietnia 2024 r. w godz. 7:00 – 21:00 – odbywa się głosowanie.

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów musi zostać jeszcze zaopiniowany przez Państwową Komisję Wyborczą. Niezwłocznie po przekazaniu stanowiska PKW zostanie on opublikowany na stronie Dziennika Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, jednak nie później niż 31 stycznia 2024 r. Publikacja rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów oznacza oficjalny początek kampanii wyborczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top