Zmiany w budżecie Gminy Zamość 2022 roku

W trakcie pierwszej w nowym roku sesji Rady Gminy Zamość (27 stycznia) podjęte zostały pierwsze decyzje zmieniające uchwalony 30 grudnia ubiegłego roku budżet Gminy Zamość 2022 roku. Uchwalone zmiany zostały wywołane ogłoszeniem naboru konkursowego wniosków programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz informacjami z  rozliczenia finansowego budżetu 2021 roku.

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD – PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH to uruchomiony w 2021 roku program dotacji dla samorządowych inwestycji. Ogłoszono drugi nabór konkursowy, z terminem składania wniosków do 15 lutego. W podstawowej edycji programu do podziału jest 20 mld. zł. Decyzje o dotacjach podejmowane są przez Premiera Rządu, który powołuje specjalną komisję do oceny składanych wniosków. W tym naborze Gmina Zamość może złożyć maksimum 3 wnioski. Ogłoszony też został nabór konkursowy programu dla gmin, w których były Państwowe Gospodarstwa Rolne. W tej części programu do podziału jest  2,5 mld. zł, a Gmina Zamość może złożyć maksimum 2 wnioski.

W drugim naborze konkursowym programu RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD – PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Gmina Zamość będzie wnioskowała o dotacje na realizację poniższych zadań inwestycyjnych.

Lp. Nazwa inwestycji Kalkulacja kosztów
w zł
Wnioskowana dotacja
w zł
Uwagi
1. Rozbudowa drogi gminnej nr 110406L w m. Wólka Panieńska 1 100 000 1 026 000  Kontynuacja  budowy nawierzchni drogi przy Kościele (225 mb)Inwestycja planowana do realizacji w 2022 roku.
2. Budowa drogi gminnej nr 110442L w m. Żdanów (biały wygon) 1 805 000 1 686 250 Budowa 332 mb nawierzchni drogi, z rozbudową wodociągu i kanalizacji. Inwestycja planowana do realizacji w 2023 roku.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 110422L w m. Płoskie – etap II  1 320 000 1 235 000 Kontynuacja  budowy nowej nawierzchni asfaltowej drogi do rozdzielni ( środkowy odcinek 885 mb)Inwestycja planowana do realizacji w 2022 roku.
4. Rozbudowa drogi gminnej nr 110378L w m. Sitaniec 2 245 000 1 960 000 Budowa nowej asfaltowej nawierzchni tzw. ul. Słonecznej. (1153 mb). W 2022 roku opracowanie projektu budowlanego i pozyskanie pozwoleń. Planowana budowa w 2023 roku.
5. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Żdanówek, Lipsko, Zarzecze. 2 000 000 1 764 000 Połączenie istniejących sieci wodociągowych w Żdanówku i Zarzeczu –  3180 mb sieci wzdłuż drogi wojewódzkiej i powiatowej. Planowana realizacja w latach 2022-2023.
ŁĄCZNIE: 8 470 000 7 671 250

 

Mając na uwadze fakt, że z rozliczenia finansowego budżetu ubiegłego roku pozostały wolne środki finansowe Wójt Gminy zaproponował Radzie kontynuację realizacji w 2022 roku następujących zadań inwestycyjnych:

Lp. Nazwa inwestycji Kwota wydatków budżetu Gminy 2022 roku
w zł
Uwagi
1. Przebudowa drogi gminnej nr 110446L w zakresie wykonania chodnika w m. Skokówka (ul. Targowa) wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej. 600 000 Kontynuacja zadania lat 2018-2021. W 2021 w roku wybudowano 474 mb chodnika. Łączne dotychczasowe wydatki 580 304 zł. W 2022 roku budowa pozostałego odcinka – 521 mb. W trakcie także przebudowa (odcinkami) sieci kanalizacji sanitarnej.
2. Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 112228L w miejscowości Białowola. 180 000 Droga przy świetlicy wiejskiej. Kontynuacja zadania Funduszu Sołeckiego lat 2020-2021. Wydatkowano łącznie 84 318 zł. W 2022 roku budowa 171 mb chodnika z zatoka postojową.
3. Urządzenie placu wiejskiego w m. Łapiguz -plac zabaw, rekreacja i wypoczynek.  25 000 Kontynuacja zadania Funduszu Sołeckiego lat 2017-2018. Wydatkowano łącznie 76 851 zł.
W 2022 roku montaż elementów placu zabaw. Do przyszłego wykonania pozostanie altana i siłownia zewnętrzna.
ŁĄCZNIE: 805 000

 

Oprócz powyższych decyzji budżetowych Rada Gminy przyjęła także następujące propozycje Wójta dotyczące zmian w budżecie 2022 roku:

 • Budowa drogi gminnej w m. Płoskie i Zawada – od drogi powiatowej nr 3217L do drogi krajowej Nr 74. Zadanie z planowaną realizacją w 2023 roku w przypadku otrzymania dotacji z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych. Wniosek o dotację złożony w sierpniu 2021 roku. W 2022 roku dodatkowe środki w kwocie 22 000 zł  z przeznaczeniem na wycięcie drzew rosnących na tracie trwającej przebudowy sieci gazowej.
 • Cyfrowa Gmina – Zakup komputerów dla uczniów z rodzin po PGR – ach. Nowe zadanie 2022 roku realizowane z dotacją programu rządowego w kwocie 151 500 zł. Udział środków Gminy 10 000 zł.
 • Odśnieżanie chodników przy drogach powiatowych. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Zamojskim. Dotyczy chodników zlokalizowanych w oddaleniu od jezdni (nie przylegających do niej). Środki Powiatu (dotacja) na realizację zadania w kwocie 14 000 zł. Ewentualne większe wydatki finansuje budżet Gminy.
 • Zwiększenie wydatków związanych z obsługa Rady Gminy przeznaczonych na wypłatę diet dla Radnych – kwota 123 502 zł. Całość rocznych wydatków na ten cel 421 802 zł.
 • Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w administracji i obsłudze szkół – wzrost wynagrodzeń od stycznia 2022 roku, w kwocie 1 470 698 zł.

 

Powyższe zmiany w budżecie wymagały zwiększenia środków po stronie przychodów budżetu 2022 roku w łącznej kwocie 1 677 698 zł. Są to wolne środki z rozliczenia finansowego 2021 roku. Pozostałe dodatkowe środki niezbędne na sfinansowanie zmian pochodzą z przesunięć pomiędzy zadaniami ujętymi w budżecie 2022 roku.

Po zmianach wprowadzonych w budżecie 2022 roku w miesiącu styczniu w ogólnych podstawowych kwotach prezentuje się on następująco:

 • Dochody bieżące własne – 69 840 397 zł
 • Dochody majątkowe – 8 220 339 zł
 • Wydatki bieżące własne – 70 0037 556 zł
 • Wydatki inwestycyjne – 21 782 044 zł
 • Przychody – wolne środki z rozliczenia budżetu 2021 roku – 4 192 264 zł
 • Rozchody – spłata rat kredytów – 6 333 000 zł (bez zmian)

 

Kolejne propozycje zmian w budżecie przedstawione będą Radzie Gminy w miesiącu lutym.

źródło: UG Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top