XXXIII sesja Rady Powiatu w Zamościu

XXXIII sesja VI kadencji Rady Powiatu w Zamościu odbędzie się dnia 30 listopada 2022 roku
o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Zamościu przy ul. Partyzantów 3, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdania Nadzorów Wodnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z działań podejmowanych na terenie powiatu zamojskiego za rok 2021.
6. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2021 rok radnych powiatu
zamojskiego.
7. Informacja Starosty Zamojskiego z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za rok
2021, złożonych do Starosty przez członków Zarządu Powiatu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika
Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz pracowników wydających
decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
b) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok,
c) w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Zamojskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz z innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego, na 2023 rok”,
d) w sprawie wprowadzenia zmian w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Powiecie Zamojskim na lata 2021-2025,
e) zmieniająca uchwałę Nr XXVII/323/2022 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 23 lutego 2022
roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022r. zmienionej uchwałą Nr XXX/347/2022
z dnia 29 czerwca 2022r.,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem jest Powiat Zamojski warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz
ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z tych przystanków,
g) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika przy drodze powiatowej
nr 3216L Złojec – Wielącza w miejscowości Złojec,
h) w sprawie rozpatrzenia petycji Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność” z dnia
28.09.2022 r.
9. Stanowisko w sprawie zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników samorządowych domów
pomocy społecznej.
10. Sprawozdanie Starosty Zamojskiego z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
11. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.

źródło: spzamosc.bip.lubelskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top