XXVIII sesja Rady Gminy Zamość

W dniu 25 marca 2021 roku odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Zamość . Początek obrad o godz. 15.30.

Porządek obrad sesji Rady Gminy znajduje się poniżej. Jest w nim ujęty punkt „Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość i zaproszonych gości”. Biorąc pod uwagę wyjątkowy tryb obrad sesji Rady Gminy, proszę wnioski i zapytania przesyłać pocztą elektroniczną na adres wojt@zamosc.org.pl przed obradami sesji – najpóźniej w dniu 23 marca 2021 r., do godz. 12:00. Zostaną one odczytane w trakcie jej obrad i będą na nie udzielone odpowiedzi.

Każdy mieszkaniec może również uczestniczyć czynnie w zdalnej sesji Rady Gminy Zamość. Należy telefonicznie zwrócić się do biura Rady Gminy Zamość o udostępnienie danych do logowania na platformę przez którą radni będą zdalnie obradować. Drugi sposób to złożenie wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wsuchowicz@zamosc.org.pl

Treść wniosku:

Przewodniczący Rady Gminy Zamość

Pan Wojciech Suchowicz

Zwracam się z wnioskiem o umożliwienie mi czynnego udziału w zdalnych obradach  XXVIII sesji Rady Gminy Zamość, która odbędzie w się w dniu 25 marca 2021 roku.

Wnioskuję o udostępnienie danych do logowania w systemie przez który radni Rady Gminy Zamość będą prowadzić zdalne obrady XXIII sesji Rady Gminy Zamość.

Podstawa prawna – art. 61 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP), a także z art. 11b ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506 ze zm., dalej jako: USG).

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wnioski radnych.
8. Odpowiedzi na wnioski radnych.
9. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
12. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
13. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Białowola).
15. Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 r.
16. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2020 rok.
17. Ocena funkcjonowania programu Funduszu Sołeckiego lat 2016 – 2020.
18. Informacja o pracy Wójta gminy.
19. Zakończenie sesji.

źródło: UG Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top