XXIII sesja Rady Gminy Zamość. Radni w sposób zdalny zdecydują o podwyżkach za odbór odpadów komunalnych

Na jutro  30 października 2020 roku została zwołana XXIII zwyczjna sesja Rady Gminy Zamość. Obrady będą miały charakter zdalny. Radni w trakcie obrad pochylą się nad projektami m. in. uchwał śmieciowych. Początek transmisji z obrad sesji Rady Gminy Zamość został ustalony na godz. 15.30.

Jedną z najważniejszych uchwał jaką podejmą radni w trakcie sesji będzie uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zamość. To właśnie zapisy tej uchwały  będą miały wpływ decydujący na wysokość opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Poniżej projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zamość:

Plik źródłowy

Druga uchwałą, która będzie miała decydujący wpływ na wysokość opłat jest projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Poniżej projekt przedmiotowej uchwały:

Plik źródłowy

Radni pochylą się nad  projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty:

Plik źródłowy

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
1. Stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6. Wnioski radnych.
7. Odpowiedzi na wnioski radnych.
8. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
11. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/160/20 z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3218L w m. Wysokie.
13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Łapiguz.
14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Zamość do Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze.
15. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.
16. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zamość.
17. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
18. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Zamość w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
19. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
20. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
21. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
22. Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Zamość.
23. Ocena stanu technicznego dróg gminnych.
24. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych 2020 roku.
25. Informacja o realizacji zadań Funduszu Sołeckiego w 2020 r.
26. Informacja o przygotowaniu gminy do sezonu zimowego.
27. Informacja Wójta Gminy o przeprowadzonych konsultacjach społecznych
28. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby zobowiązane do ich złożenia.
29. Informacja o pracy wójta gminy
30. Zakończenie sesji.

 

 

 

Komentarze do: “XXIII sesja Rady Gminy Zamość. Radni w sposób zdalny zdecydują o podwyżkach za odbór odpadów komunalnych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top