XXIII sesja Rady Gminy Zamość. Kogo i za co przepraszał mieszkaniec w trakcie wystąpienia ? [ V I D E O ]

W dniu 25 marca odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Zamość. Sesja odbyła się w trybie zdalnym.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wnioski radnych.
8. Odpowiedzi na wnioski radnych.
9. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
12. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
13. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Białowola).
15. Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 r.
16. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2020 rok.
17. Ocena funkcjonowania programu Funduszu Sołeckiego lat 2016 – 2020.
18. Informacja o pracy Wójta gminy.
19. Zakończenie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top