VII sesja Rady Gminy Zamość

W dniu 25 kwietnia 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbędzie się VII zwyczajna sesja Rady Gminy  Zamość.

Radni pochylą się nad projektami uchwał m.in: uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad, na jakich radnym gminy
przysługują diety, uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym gminy, uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad na jakich sołtysom
przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży.

Radni dokonają również analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zamość za rok 2018 oraz dokonają oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Zamość w oparciu o analizę lokalnej sytuacji
społecznej i demograficznej.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość.
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
10. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Zamość, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podsta-wowych mających siedzibę na obszarze Gminy Zamość od dnia 01 września 2019 r.
12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szko-łach podstawowych prowadzonych przez gminę Zamość.
13. Projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na działce nr 93/3 obręb Wólka Panieńska.
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w obrębie Wieprzec-Wychody oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1. 230 o powierzchni 0,15 ha.
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w obrębie Zalesie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 129/4 o powierzchni 0,24 ha
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie gminy oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Lipsko Kosobudy jako działka nr 33/23 o powierzchni 0,61 ha.
17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomość, położonej w obrębie geodezyj-nym Sitaniec Wolica, gm. Zamość, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 611/1 o powierzchni 0,0069 ha.
18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyjęcia dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Zamość.
19. Projekt uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
20. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad, na jakich radnym gminy
przysługują diety.
21. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym gminy.
22. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad na jakich sołtysom
przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży.
23. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Zamość w oparciu o analizę lokalnej sytuacji
społecznej i demograficznej.
24. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zamość za rok 2018.
25. Informacja o pracy wójta.
26. Wnioski radnych.
27. Odpowiedzi na wnioski radnych.
28. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
29. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
30. Zakończenie sesji.

źródło: UG Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top