XIV sesja Rady Gminy Zamość

Informujemy, że XIV sesja Rady Gminy Zamość odbędzie się 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 15.30 w świetlicy wiejskiej w Mokrem.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 8. Wnioski radnych.
 9. Odpowiedzi na wnioski radnych.
 10. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
 11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 14. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Zamość.
 15. Projekt uchwały w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb gminy w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2020 rok.
 16. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
 17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zamość z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego na rok 2020.
 18. Projekt uchwały w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Zamość za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.
 19. Informacja z realizacji inwestycji kubaturowych i drogowych.
 20. Analiza i ocena realizacji zadań Gminy z zakresu oświaty i wychowania.
 21. Informacja o pracy wójta.
 22. Zakończenie sesji

źródło: gminazamosc.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top