VI sesja Rady Gminy Zamość: czy radni wyrażą ponownie zgodę na na nabycie nieruchomości lotniska Mokre?

Na 21 marca 2019 roku została zwołana VI zwyczajna sesja Rady Gminy Zamość. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się o godz. 15.30 w świetlicy wiejskiej w Mokrem. Radni pochylą się nad przyjęciem kilku uchwał. Jedną z uchwał, która zapewne będzie przedmiotem dyskusji to projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości lotniska Mokre.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
9. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
10. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zamość na lata 2019-2023
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w m. Łapiguz
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości lotniska Mokre
14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zamość za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarna lub Gminę.
15. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018.
16. Informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2018 rok.
17. Debata o realizacji w 2020 roku programu Funduszu Sołeckiego.
18. Określenie szczegółowych wymogów dotyczących składanego przez wójta raportu o stanie Gminy
19. Określenie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
20. Informacja o pracy wójta.
21. Wnioski radnych.
22. Odpowiedzi na wnioski radnych.
23. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
24. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
25. Zakończenie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top