Jest praca w UG Zamość

W BIP UG Zamość zostało zamieszczone ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Zamość . UG Zamość  poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze –  Inspektor ds. rozwoju w Wydziale Rozwoju Gminy i Inwestycji. Nabór na stanowisko pracy w Wydziale Rozwoju Gminy i Inwestycji  trwa do dnia 25.01.2023 r.

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
w  Urzędzie Gminy Zamość

WÓJT GMINY ZAMOŚĆ
na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 530.)

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
inspektor ds. rozwoju w  Wydziale Rozwoju Gminy i Inwestycji
w Urzędzie Gminy Zamość

1.Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość

2.Określenie stanowiska pracy:
Inspektor ds. rozwoju w Wydziale Rozwoju Gminy i Inwestycji

3.Wymagania związane ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie: wyższe
b) co najmniej dwa lata doświadczenia w realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej,
c) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) nieposzlakowana opinia,
g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
h) biegła umiejętność obsługi komputera,
i) znajomość przepisów związanych z czynnościami wykonywanymi na stanowisku pracy a w szczególności: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.
j) znajomość zasad przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów w ramach krajowych oraz europejskich programów dotacyjnych (np.: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko, Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, Planu Strategicznego dla wspólnej polityki Rolnej na lata 2023-2027,  Programu  Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg.)

2.Wymagania dodatkowe:
a) znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i przepisów prawa z nim związanych a w szczególności:; ustawy o samorządzie gminnym; ustawy o pracownikach samorządowych, instrukcji kancelaryjnej; ustawy o finansach publicznych
b) wysoka odporność na stres i działanie pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole, umiejętność szybkiego uczenia się, samodzielność działania, komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,

4.Warunki pracy oferowane kandydatom:
a) wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo,
b) stanowisko: inspektor,
c) miejsce pracy: siedziba Urzędu Gminy Zamość,
d) wyjazdy służbowe
e) praca przy komputerze

5. Zakres obowiązków na stanowisku:
a) opracowywanie i aktualizowanie wieloletnich programów inwestycyjnych, planów, strategii rozwoju gminy, planów rozwoju miejscowości oraz innych dokumentów związanych z rozwojem  społecznogospodarczym gminy,
b) opracowywanie rocznych założeń do budżetu gminy
c) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań z realizacji budżetu, strategii, planów go-spodarczych,
d) przygotowywanie, realizacja i rozliczanie projektów współfinansowanych ze źródeł ze-wnętrznych prowadzenie wszelkich postępowań formalno – prawnych koniecznych do uzy-skania dofinansowania,
e) przygotowywanie umów z wykonawcami w tym kontakty z wykonawcami (ustalanie warto-ści i zakresu zleconych zadań, nadzór nad zgodnością z procedurami wyboru wykonaw-ców).
f) dbanie o zgodność realizacji projektów z wytycznymi i procedurami.
g) podejmowanie działań w celu nawiązania współpracy i kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi w celu realizacji projektów.
h) gromadzenie i przetwarzanie na potrzeby gminy wszelkich informacji o programach krajo-wych, wspólnotowych i międzynarodowych współfinansujących projekty.
i) koordynacja prac związanych z procedurą podpisywania umów o dofinansowanie projek-tów, prowadzenie sprawozdawczości, sporządzanie wniosków o płatność, monitoring w okresie trwałości projektu, ewaluacja projektu
j) współpraca z wydziałami Urzędu Gminy Zamość, jednostkami organizacyjnymi Gminy Zamość oraz Radami Sołeckimi i przedstawicielami wiejskich społeczności w procesie przygotowania  i realizacji projektu,
k) opracowywanie ankiet, informacji, sprawozdań na potrzeby Urzędu Gminy Zamość oraz in-nych jednostek,

6.Wymagane dokumenty:
a) życiorys zawodowy (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu nauki i  stażu pracy -opatrzony numerem telefonu kontaktowego i e-mailem;
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
d) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
e) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
g) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
h) klauzula informacyjna dla kandydata (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia),
i) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, (załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia),
j) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli dotyczy) w przypadku, gdy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzają-cym datę upublicznienia ogłoszeniu o naborze jest niższy niż 6 %.

Inne informacje:
1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Zamościu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

2. Procedurę naboru przeprowadza się dwuetapowo:
a) w I etapie – Komisja Egzaminacyjna ustala spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu o naborze, oraz podejmuje decyzję o dopuszczeniu kandydata do dalszego udziału w naborze. W dalszym postępowaniu nie uwzględnia się ofert niespełniających wymagań formalnych;
b) w II etapie – przeprowadza się pisemne testy z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku (test wielokrotnego wyboru zawierający maksymalnie 30 pytań i 2 zadania opisowe) oraz rozmowy kwalifikacyjne.
3. O miejscu i terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych wybrany kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub wiadomością e-mail. Kandydaci proszeni są o przybycie w wyznaczonym terminie wraz z dokumentem tożsamości.
4.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
a) w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Nabór na stanowisko pracy w Wydziale Rozwoju Gminy i Inwestycji” w terminie do dnia 25.01.2023 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy w Zamościu, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, Biuro Obsługi Interesanta lub za pośrednictwem poczty.
b) Uwaga! Decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
5.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Zamościu, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość.
Informacje związane z procedurą naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu pod numerem tel. (084) 639 29 59 w. 46, osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

Załączniki

docx 13,3 KB pobrano: 

doc 32,5 KB pobrano: 

docx 14,1 KB pobrano: 
źródło: BIP UG Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top