Ruszył program „Działaj Lokalnie”.

Od marca do czerwca 2024 lokalne organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą składać wnioski o dofinansowanie swoich projektów w ramach programu „Działaj Lokalnie”.

„Działaj Lokalnie” to jedyny ogólnopolski program, w którym dotacje są przyznawane na poziomie lokalnym. Umożliwia to współpraca z partnerami Programu – siecią Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL). Sieć ODL tworzą stowarzyszenia i fundacje, które są wyłaniane w otwartych konkursach. Obecnie liczy ona 72 organizacje.Dane kontaktowe do poszczególnych organizacji oraz zasięg Programu można znaleźć na stronie: https:/dzialajlokalnie.pl/zasieg-programu/

Co roku Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW) za pośrednictwem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) przekazuje środki wszystkim członkom Sieci. Oprócz tego każdy ODL pozyskuje dodatkowo własne fundusze i przeznacza je na dotacje w lokalnych konkursach grantowych, które każdego  roku ogłasza na swoim terenie. W ramach każdego z konkursów ODL przyznaje od kilku do kilkudziesięciu grantów (w kwocie maksymalnie 6000 zł każdy) na realizację takich  projektów, które:

  • aktywizują lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego,
  • przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych,
  • w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe).

Na stronie https://dzialajlokalnie.pl/ znajdują się modelowe projekty.

Lokalne konkursy odbywają się według jednakowych zasad. Najważniejsze wśród nich są jawność, przejrzystość, otwartość i współpraca różnorodnych środowisk.

Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW)Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP).

Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL) to organizacje, które prowadzą lokalne konkursy grantowe. Za ich pośrednictwem rozdzielają środki przekazane przez PAFW oraz pozyskane od samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych. Zajmują się także działalnością szkoleniową, doradztwem i wspierają wolontariat. AFRP nadzoruje przebieg tych konkursów. Na podstawie zasad przygotowanych przez PAFW Akademia opracowuje wzory dokumentów, prowadzi szkolenia, konsultacje i doradza ODL, sieciuje je i promuje program „Działaj Lokalnie”.

Źródło: https://dzialajlokalnie.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top